C
R
A
M
N
A
R
I
اخبار

بیست و دومین جلسه طرح توسعه مارک ایران، با حضور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد

بیست و دومین جلسه طرح «توسعه مارک ایران» سه شنبه سوم مرداد 1396، با حضور اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

تاریخ نگاری وب سایت جامع مارک ایران

این وب سایت نتیجه به ثمر رسیدن طرح پژوهشی مصوبه شورای عالی پژوهش 21/12/95 با عنوان "تحليل و پياده سازي وب گاه جامع مارك ايران" است

   بلوک یک:اطلاعات کد شده

 

این بلوک حاوی داده‌های کد شده با طول ثابت است.

 

- 100 داده های کلی پردازش

- 101 زبان اثر

- 102 کشور محل نشر یا تولید

- 105 فیلد داده های کد شده: منابع متنی، تک نگاشتها

- 106 فيلد داده های کد شده : منابع متنی، ویژگیهای ظاهری

-110 فيلد داده های کد شده : پیایندها

-115 فيلد داده های کد شده : ضبط ویدئویی و سینما

-116 فیلدهای کد شده : گرافیک ها

-117 فیلد های کد شده : رسانه های سه بعدی و آثار عتیقه

-120 فیلد داده های کد شده : مواد جغرافیایی

-121 فیلد داده های کد شده : مواد جغرافیایی : خصوصیات فیزیکی

-122 فیلد داده های کد شده : دوره های تاریخی برای مندرجات و تصاویر بخشها

-123 Coded Data Field : Cartographic Materials Scale and Coordinates

-124 Coded Data Field : Cartopraphic Materialsspecific Material Designation Analysis

-125فیلد داده های کد شده : مواد شنیداری نتهای موسیقی

-126 فیلد داده های کد شده : مواد شنیداری، خصوصیات فیزیکی

-127 فیلد داده های کد شده : طول عمر مفید مواد شنیداری و نتهای موسیقی

-128 فیلد داده کد شده : اجرای موسیقی و پارتیسیون

-130 فیلد داده های کد شده : خصوصیات فیزیکی میکروفرمها

-131 فیلد داده های کد شده : وابسته به زمین شناسی و اندازه گیری سطح زمین

-135 فیلد داده های کد شده : منابع

-140 فیلد داده های کد شده : نسخه های خطی و چاپ سنگی- كلی

-141 فیلد داده های کد شده : نسخه های خطی و چاپ سنگی- خصوصیات نسخه