C
R
A
M
N
A
R
I

  712 نام تنالگان ـ (مسؤولیت معنوی درجه دوم)

 

تعریف فیلد

این فیلد حاوی نام تنالگانی است که دارای مسؤولیت معنوی درجه دوم اثر است، و به شکل مستند در این فیلد وارد می‌شود.

چگونگی کاربرد

تکرارپذیر.

نشانگر ها

نشانگرها همانند فیلد 710 است.

فیلدهای فرعی

فیلدهای فرعی این فیلد همانند فیلد 710 است، با استثناهایی که ذیلا می آید:

$5 سازمان دارنده اثر

این فیلد فرعی حاوی کد نام سازمان ‏صاحب اثر است. از آنجا که کدهای بین‌المللی برای سازمانها وجود ندارد، توصیه می‌شود از کدهای کتابخانه‌های آمریکا (symbols of American Libraries) که شامل نام بسیاری از کتابخانه‌های غیرآمریکایی نیز هست، استفاده شود. در غیر این صورت می‌توان نام کامل سازمان یا کدهای ملی را به‌کار برد. اگر سازمانی دارای بیش از یک نسخه از اثر باشد، باید در این فیلد فرعی بعد از دو نقطه شماره بازیابی (رف شمار) را نیز اضافه کرد. فیلد فرعی $5 معمولاً برای نسخ خطی و کتابهای نادر به کار می‌رود. تکرارناپذیر.

نکاتی درباره محتوا

محتوای این فیلد نظیر همان است که در فیلد 710 آمده است.

فیلدهای مرتبط

200 $f$، g عنوان و نام پدیدآور، نام نخستین پدیدآور، و نام پدیدآوران بعدی

‏داده‌های فیلد 200‏ همانگونه که روی اثر ‏است، ثبت می‌شود. نام تنالگانی که در فیلد فرعی $f‏ یا $g قرار گرفته ‏و برای آن مسؤولیت معنوی درجه دوم در نظر گرفته شده است، در فیلد 711 به همان ‏شکل مستند، ‏وارد می‌شود.

710 نام تنالگان ـ به منزله سرشناسه (مسؤولیت معنوی درجه اول)

نام اولین تنالگانی که به منزله دارنده مسؤولیت معنوی درجه اول اثر روی صفحه عنوان آمده است، باید در فیلد 710 وارد شود. نام‌های تنالگان‌های با مسؤولیت معنوی درجه دوم در فیلد 712 وارد می‌شوند. طبق قواعد فهرستنویسی، امکان وجود یک تنالگان با مسؤولیت معنوی درجه دوم، بدون اینکه تنالگانی با مسؤولیت معنوی درجه اول وجود داشته باشد، هست. لذا فیلد 712 می‌تواند بدون وجود فیلدهای 700 یا 710 هم حضور داشته باشد.

711 نام تنالگان ـ (مسؤولیت معنوی برابر)

منظور از «برابر» وجود دو یا چند مسؤولیت درجه اول است.

مثال 1:

نمایش فهرستبرگه:

فدراسیون بین‌المللی هندبال

  قوانین و مقررات بین‌المللی هندبال/ فدراسیون بین‌المللی هندبال؛ ترجمه و تنظیم علیرضا سلیمانی، حسن حسینی. ـ تهران: فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران، 1368.