C
R
A
M
N
A
R
I

  106 فيلد داده های کد شده : تک نگاشتها - ویژگیهای ظاهری

 

 

تعریف فیلد

این فیلد حاوی داده‌های کدشده‌ مربوط به ویژگی‌های ظاهری تک‌نگاشتها است.

چگونگی کاربرد

اختیاری. تکرارناپذیر.

نشانگر ها

نشانگر 1: خالی (تعریف نشده)

نشانگر 2: خالی (تعریف نشده)

فیلد فرعی

$a داده‌های کدشده تک‌نگاشتها ـ ویژگی های ظاهری

این کد تک نویسه‌ای ویژگی ظاهری اثر را نشان می‌دهد.

d = چاپ درشت

e = فرمت روزنامه‌ای

f = خط بریل یا مون

g = چاپ ریز و کوچک

h = دستنویس

i = چندرسانه‌ای (مثل: متن چاپی همراه با میکروفیش)

r = چاپ معمولی

z = سایر اشکال نوشتاری

نکاتی درباره محتوا

وقتی تک نگاشتی به صورت چاپ معمولی است می‌توان از کد "r" ‏ استفاده کرد یا از آن صرفنظر نمود.

فیلدهای مرتبط

برچسب رکورد. جایگاه نویسه‌ای 6 (نوع رکورد)

--1 فیلدهای داده‌های کدشده برای دیگر مواد.

200 عنوان و نام پدیدآور، فیلد فرعی $b (مشخصه کلی اثر)

451 ویراست دیگری از اثر در قالب همان رسانه (هم رسانه)

452 ویراست دیگری از اثر در قالب رسانه‌ای دیگر (دیگر رسانه)

500 عنوان قراردادی، فیلد فرعی $b ‏(مشخصه کلی اثر)

مثالها:

مثال 1:

106 ##$ae

اثر، روزنامه است.