C
R
A
M
N
A
R
I

130 فیلد داده های کد شده : خصوصیات فیزیکی میکروفرمها  

 

 

     در طرح توسعه مارک ایران منتشر خواهد شد.