C
R
A
M
N
A
R
I

 

 

تكرار 241 (741)t--

 درباره ماتریس‌های انطباق فراد و فرساد به یونی‌مارک

سعیده اکبری‌داریان 

مقدمه

ماتریس‌های این مجموعه، انطباق بین خصیصه‌های"ملزومات کارکردی داده های مستند (FRAD)" و "ملزومات کارکردی داده‌های مستندموضوعی (FRSAD)" با فیلدهای یونی‌مارک و مارک ایران را برقرار کرده است. هدف از تهیه این ماتریس‌ها تسهیل ارزیابی پایگاه‌های اطلاعاتی مستند است که بر اساس یونی‌ مارک و مارک ایران تولید شده‌اند و متولیان این پایگاه‌ اف.آر.بی.آر سازی را در دستور کار خود قرار داده‌اند. این سند شامل 8 ماتریس انطباق است که بر اساس انواع مستندات مرتبط با مدل های مفهومی فوق تهیه شده است. از آنجاییکه خصیصه های فراد و فرساد به ریزدانگی فیلدهای یونی‌مارک و مارک ایران نیستند لذا برخی خصیصه‌ها با چند فیلد یا فیلد فرعی در یونی‌مارک و مارک ایران منطیق شده است. این فیلد ها و فیلدهای فرعی می‌توانند ارزش یکسان یا متفاوتی از منظر انطباق با آن خصیصه داشته باشند. بخش اول شامل 7 ماتریس انطبا ق فراد با یونی مارک و مارک ایران است که بر اساس مستندات نام شخص، تنالگان، خاندان، عنوان، نام/ عنوان، عنوان مشترک و نام/ عنوان مشترک تهیه شده است. بخش دوم شامل ماتریس فرساد با مستند موضوع است. در برخی ماتریس‌ها در ستون مربوط به فیلدهای یونی‌ مارک از "یا " استفاده شده است. به این معنی که سازمان های کتابشناختی و کاربر یونی مارک یا مارک ایران بر اساس خط‌مشی خود می‌ توانند یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنند.

ماتريس انطباق فراد - يوني مارك - مارک ایران در بخش مستند نام/عنوان

ردیف خصیصه/ روابط فيلدهاي يوني مارك کد فیلدهای فرعی یا جایگاه نویسه ای فیلدهای ثابت فیلدهای مارک ایران کد فیلدهای فرعی یا جایگاه نویسه ای فیلدهای ثابت
اثر
1 رابطه"دارای نام / هست نام"↔ نام 241 a - -
تكرار 241 (741) a - -
441 a - -
241 t - -
تكرار 241 (741) t - -
441 t - -
243 a - -
تكرار 243 (743) a - -
443 a - -
243 t - -
تكرار 243 (743) t - -
443 t - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
240 a 240 a
تكرار 240 (740) a تكرار 240 a
440 a 440 a
240 t 240 t
تكرار 240 (740) t تكرار 240 t
440 t 440 t
2 رابطه "تخصیص داده شده به / تخصیص یافته به↔شناسگر 035 a 035 a
035 z 035 z
003 - - -
033 a - -
033 z - -
050 a - -
050 z - -
051 a - -
051 z - -
052 a - -
052 z - -
061 a - -
061 z - -
3 شكل اثر 241 c - -
تكرار 241 (741) c - -
441 c - -
4 تاريخ اثر 241 d - -
تكرار 241 (741) d - -
441 d - -
5 رسانه اجرا 241 r - -
تكرار 241 (741) r - -
441 r - -
6 موصوع اثر

(676) 675

(686) (680)
a

(676) 675

(686) (680)
a
600 a - -
601 a - -
602 a - -
606 a - -
607 a - -
610 a - -
616 a - -
617 a - -
631 a - -
632 a - -
641 a - -
641 t - -
642 a - -
642 t - -
7 مشخصه عددي 241 s - -
تكرار 241 (741) s - -
441 s - -
8 كليد 241 u - -
تكرار 241 (741) u - -
441 u - -
9 محل منشأ اثر 241 e - -
تكرار 241 (741) e - -
441 e - -
10 تاريخچه 340 a 340 a
11 سایر ویژگی های متمایزکننده 241 k - -
تكرار 241 (741) k - -
441 k - -
12 رابطه هم ارز↔ اثر 541 b=2/5 - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
540 b=2/5 540 b=2/5
13 رابطه اقتباسی↔ اثر 541 c=2/5 - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
540 c=2/5 540 c=2/5
14 رابطه توصیفی↔ اثر - - - -
15 رابطه کل/جز↔ اثر 541 d,e=2/5 - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
540 d,e=2/5 540 d,e=2/5
16 رابطه ماده همراه↔ اثر 541 f,g=2/5 - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
540 f,g=2/5 540 f,g=2/5
17 رابطه زنجیره ای ↔ اثر 541 h,i=2/5 - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
540 h,i=2/5 540 h,i=2/5
18 رابطه ویژگی های مشترک↔ اثر 541 k=2/5 - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
540 k=2/5 540 k=2/5
19 رابطه شکل زبانشناختی برابر ↔ اثر تكرار 241 (741) a - -
تكرار 241 (741) t - -
تكرار 243 (743) a - -
تكرار 243 (743) t - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
تكرار 240 (740) a تکرار 240 a
تكرار 240 (740) t تکرار 240 t
20 رابطه نام قراردادی↔ اثر 441,541 o=0/5    
پیش از اف.آر.بی.آر.
440,540 o=0/5 440 o=0/5
21 رابطه سایر نام‌های گونه گون ↔ اثر 441 a - -
441 t - -
443 a - -
443 t - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
440 a 440 a
440 t 440 t
برداشت
22 رابطه"دارای نام/ هست نام" ↔ نام 242 a - -
تکرار 242 (742) a - -
442 a - -
242 t - -
تکرار 242 (742) t - -
442 t - -
243 a - -
تکرار 243 (743) a - -
443 a - -
243 t - -
تکرار 243 (743) t - -
443 t - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
240 a 240 a
تكرار 240 (740) a تکرار 240 a
440 a 440 a
240 t 240 t
تكرار 240 (740 t تکرار 240 t
440 t 440 t
23 رابطه "تخصیص داده شده به / تخصیص یافته به"↔ شناسگر 035 a 035 a
035 z 035 z
003 - - -
033 a - -
033 z - -
050 a - -
050 z - -
051 a - -
051 z - -
052 a - -
052 z - -
061 a - -
061 z - -
24 شكل برداشت 242 l - -
تكرار 242 (742) l - -
442 l - -
25 تاریخ برداشت 242 o - -
تكرار 242 (742) o - -
442 o - -
26 رسانه اجرا 242 v - -
تكرار 242 (742) v - -
442 v - -
27 زبان برداشت 242 m - -
تكرار 242 (742) m - -
442 m - -
28 تکنیک - - - -
29 سایر ویژگی­های متمایز­کننده 242 w - -
تكرار 242 (742) w - -
442 w - -
قالب
30 رابطه"دارای نام/ هست نام"↔ نام 240 a 240 a
تكرار 240 (740)   a  تکرار 240  a
440   440
 240 240 
تكرار 240 (740)   تکرار 240 
440   t  440
243   a  -
تكرار 243 (743)  a
 443  a  -
243   a  -
 تكرار 243 (743)  t  -
 443  t  -
31 رابطه "تخصیص داده شده به / تخصیص یافته به"↔ شناسگر 035 a 035 a
035 z 035 z
003 - - -
033 a - -
033 z - -
050 a - -
050 z - -
051 a - -
051 z - -
052 a - -
052 z - -
061 a - -
061 z - -
32 مشخصه ویراست/چاپ - - - -
33 محل نشر / پخش - - - -
34 ناشر / مرکز پخش - - - -
35 تاريخ نشر/ پخش - - - -
36 شکل محمل - - - -
37 شماره­ گذاري - - - -
مورد
38 رابطه"دارای نام/ هست نام"↔ نام - - - -
39 رابطه"تخصیص داده شده به/ تخصیص یافته به"↔ شناسگر - - - -
40 جانمای مورد - - - -
41 تاریخچه توليت مورد - - - -
42 منبع مستقیم فراهم ­آوری مورد - - - -
نام
43 نوع نام برچسب پيشينه h=9 برچسب پيشينه h=9
44 رشته نام 241 a - -
241 t - -
241 h - -
241 i - -
241 c - -
241 d - -
241 e - -
241 f - -
241 k - -
241 r - -
241 s - -
241 u - -
تکرار 241 (741) a - -
تکرار 241 (741) t - -
تکرار 241 (741) h - -
تکرار 241 (741) i - -
تکرار 241 (741) c - -
تکرار 241 (741) d - -
تکرار 241 (741) e - -
تکرار 241 (741) f - -
تکرار 241 (741) k - -
تکرار 241 (741) r - -
تکرار 241 (741) s - -
تکرار 241 (741) u - -
441 a - -
441 t - -
441 h - -
441 i - -
441 c - -
441 d - -
441 e - -
441 f - -
441 k - -
441 r - -
441 s - -
441 u - -
242 a - -
242 t - -
242 h - -
242 i - -
242 c - -
242 d - -
242 e - -
242 f - -
242 k - -
242 r - -
242 s - -
242 u - -
242 l - -
242 m - -
242 n - -
242 o - -
242 v - -
242 w - -
تکرار 242 (742) a - -
تکرار 242 (742) t - -
تکرار 242 (742) h - -
تکرار 242 (742) i - -
تکرار 242 (742) c - -
تکرار 242 (742) d - -
تکرار 242 (742) e - -
تکرار 242 (742) f - -
تکرار 242 (742) k - -
تکرار 242 (742) r - -
تکرار 242 (742) s - -
تکرار 242 (742) u - -
تکرار 242 (742) l - -
تکرار 242 (742) m - -
تکرار 242 (742) n - -
تکرار 242 (742) o - -
تکرار 242 (742) v - -
تکرار 242 (742) w - -
442 a - -
442 t - -
442 h - -
442 i - -
442 c - -
442 d - -
442 e - -
442 f - -
442 k - -
442 r - -
442 s - -
442 u - -
442 l - -
442 m - -
442 n - -
442 o - -
442 v - -
442 w - -
243 a - -
243 b - -
243 c - -
243 e - -
243 f - -
243 i - -
243 l - -
243 n - -
243 t - -
تکرار 243 (743) a - -
تکرار 243 (743) b - -
تکرار 243 (743) c - -
تکرار 243 (743) e - -
تکرار 243 (743) f - -
تکرار 243 (743) i - -
تکرار 243 (743) l - -
تکرار 243 (743) n - -
تکرار 243 (743) t - -
443 a - -
443 b - -
443 c - -
443 e - -
443 f - -
443 i - -
443 l - -
443 n - -
443 t - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
240 a 240 a
240 t 240 t
تكرار 240 (740) a تكرار 240 a
تكرار 240 (740) t تكرار 240 t
440 a 440 a
440 t 440 t
45 دامنه کاربرد 820 a 820 a
46 تاریخ ­های  کاربرد 820 a 820 a
47 زبان نام 241 5-3/8 - -
تكرار 241 (741) 5-3/8 - -
441 5-3/8 - -
242 5-3/8 - -
تكرار 242 (742) 5-3/8 - -
442 5-3/8 - -
243 5-3/8 - -
تكرار 243 (743) 5-3/8 - -
443 5-3/8 - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
240 5-3/8 240 5-3/8
تكرار 240 (740) 5-3/8 تكرار 240 5-3/8
440 5-3/8 440 5-3/8
48 خط نام 241 5-4/7 - -
تكرار 241 (741) 5-4/7 - -
441 5-4/7 - -
242 5-4/7 - -
تكرار 242 (742) 5-4/7 - -
442 5-4/7 - -
243 5-4/7 - -
تكرار 243 (743) 5-4/7 - -
443 5-4/7 - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
240 5-4/7 240 5-4/7
تكرار 240 (740) 5-4/7 تكرار 240 5-4/7
440 5-4/7 440 5-4/7
49 فرانمای آوانویسی نام 100 12/a 100 12/a
تكرار 241 (741) 7/7 - -
441 7/7 - -
تكرار 242 (742) 7/7 - -
442 7/7 - -
243 7/7 - -
تكرار 243 (743) 7/7 - -
443 7/7 - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
تكرار 240 (740) 7/7 تكرار 240 7/7
440 7/7 440 7/7
50 رابطه"است مبنای/ بنیان نهاده­ شده بر مبنای" شناسه دستیابی  مهارشده 241 a 100 12/a
241 t - -
242 a - -
242 t - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
تكرار 240 a  240 a
240 t 240 t
شناسگر
51 نوع شناسگر - - - -
52 رابطه"است مبنای/ بنیان نهاده­ شده بر مبنای" شناسه دستیابی  مهارشده 003 - - -
شناسه دستیابی  مهار شده
53 نوع شناسه دستیابی  مهارشده برچسب پيشينه h=9 برچسب پيشينه h=9
54 رابطه"است مبنای/ بنیان نهاده­ شده بر مبنای" شناسه دستیابی  مهارشده 100 8/a 100 8/a
55 كاربرد تخصيص داده­ شده به شناسه دستیابی  کنترل شده برچسب پيشينه 6 برچسب پيشينه 6
56 شناسه دستیابی  متمایز نشده - - - -
57 زبان نام 241 5-3/8 - -
تكرار 241 (741) 5-3/8 - -
441 5-3/8 - -
242 5-3/8 - -
تكرار 242 (742) 5-3/8 - -
442 5-3/8 - -
243 5-3/8 - -
تكرار 243 (743) 5-3/8 - -
443 5-3/8 - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
240 5-3/8 240 5-3/8
تكرار 240 (740) 5-3/8 تكرار 240 5-3/8
440 5-3/8 440 5-3/8
58 زبان فهرست­نویسی 100 11-9/a 100 11-9/a
241 2-0/8 - -
تكرار 241 (741) 2-0/8 - -
441  2-0/8 - -
242 2-0/8  - -
تكرار 242 (742) 2-0/8  - -
442 2-0/8  - -
243 2-0/8  - -
تكرار 243 (743) 2-0/8  - -
443 2-0/8  - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
240 2-0/8 240 2-0/8
تكرار 240 (740) 2-0/8 تكرار 240 2-0/8
440 2-0/8 440 2-0/8
59 خط شناسه دستیابی پایه 241 5-4/7 - -
تكرار 241 (741) 5-4/7 - -
441 5-4/7 - -
242 5-4/7 - -
تكرار 242 (742) 5-4/7 - -
442 5-4/7 - -
243 5-4/7 - -
تكرار 243 (743) 5-4/7 - -
443 5-4/7 - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
240 5-4/7 240 5-4/7
تكرار 240 (740) 5-4/7 تكرار 240 5-4/7
440 5-4/7 440 5-4/7
60 خط فهرست­نویسی 100 22-21/a 100 22-21/a
241 1-0/7 - -
تكرار 241 (741) 1-0/7 - -
441 1-0/7 - -
242 1-0/7 - -
تكرار 242 (742) 1-0/7 - -
442 1-0/7 - -
243 1-0/7 - -
تكرار 243 (743) 1-0/7 - -
443 1-0/7 - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
240 1-0/7 240 1-0/7
تكرار 240 (740) 1-0/7 تكرار 240 1-0/7
440 1-0/7 440 1-0/7
61 فرانمای آوانویسی شناسه دستیابی پایه 100 12/a 100 12/a
241 7/7 - -
تكرار 241 (741) 7/7 - -
441 7/7 - -
242 7/7 - -
تكرار 242 (742) 7/7 - -
442 7/7 - -
243 7/7 - -
تكرار 243 (743) 7/7 - -
443 7/7 - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
240 7/7 240 7/7
تكرار 240 (740) 7/7 تكرار 240 7/7
440 7/7 440 7/7
62 فرانمای آوانویسی فهرست­نویسی 241 3/7 - -
تكرار 241 (741) 3/7 - -
441 3/7 - -
242 3/7 - -
تكرار 242 (742) 3/7 - -
442 3/7 - -
243 3/7 - -
تكرار 243 (743) 3/7 - -
443 3/7 - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
240 3/7 240 7/7
تكرار 240 (740) 3/7 تكرار 240 7/7
440 3/7 440 7/7
63 منبع شناسه دستیابی مهارشده 810 a 810 a
64 شناسه دستیابی پایه 241 a - -
تكرار 241 (741) a - -
441 a - -
241 t - -
تكرار 241 (741) t - -
441 t - -
242 a - -
تكرار 242 (742) a - -
442 a - -
242 t - -
تكرار 242 (742) t - -
442 t - -
243 a - -
تكرار 243 (743) a - -
443 a - -
243 t - -
تكرار 243 (743) t - -
443 t - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
240 a 240 a
تكرار 240 (740) a تكرار 240 a
440 a 440 a
240 t 240 t
تكرار 240 (740) t تكرار 240 t
440 t 440 t
65 عناصر دیگر 241 h - -
241 i - -
241 c - -
241 d - -
241 e - -
241 f - -
241 k - -
241 r - -
241 s - -
241 u - -
تکرار 241 (741) h - -
تکرار 241 (741) i - -
تکرار 241 (741) c - -
تکرار 241 (741) d - -
تکرار 241 (741) e - -
تکرار 241 (741) f - -
تکرار 241 (741) k - -
تکرار 241 (741) r - -
تکرار 241 (741) s - -
تکرار 241 (741) u - -
441 a - -
441 t - -
441 h - -
441 i - -
441 c - -
441 d - -
441 e - -
441 f - -
441 k - -
441 r - -
441 s - -
441 u - -
242 h - -
242 i - -
242 c - -
242 d - -
242 e - -
242 f - -
242 k - -
242 r - -
242 s - -
242 u - -
242 l - -
242 m - -
242 n - -
242 o - -
242 v - -
242 w - -
تکرار 242 (742) h - -
تکرار 242 (742) i - -
تکرار 242 (742) c - -
تکرار 242 (742) d - -
تکرار 242 (742) e - -
تکرار 242 (742) f - -
تکرار 242 (742) k - -
تکرار 242 (742) r - -
تکرار 242 (742) s - -
تکرار 242 (742) u - -
تکرار 242 (742) l - -
تکرار 242 (742) m - -
تکرار 242 (742) n - -
تکرار 242 (742) o - -
تکرار 242 (742) v - -
تکرار 242 (742) w - -
442 h - -
442 i - -
442 c - -
442 d - -
442 e - -
442 f - -
442 k - -
442 r - -
442 s - -
442 u - -
442 l - -
442 m - -
442 n - -
442 o - -
442 v - -
442 w - -
243 b - -
243 c - -
243 e - -
243 f - -
243 i - -
243 l - -
243 n - -
تکرار 243 (743) b - -
تکرار 243 (743) c - -
تکرار 243 (743) e - -
تکرار 243 (743) f - -
تکرار 243 (743) i - -
تکرار 243 (743) l - -
تکرار 243 (743) n - -
443 b - -
443 c - -
443 e - -
443 f - -
443 i - -
443 l - -
443 n - -
66 رابطه "ساخته شده / تغییریافته به وسیله ↔ قواعد 152 a 152 a
67 رابطه "ساخته­ شده / تغییر­یافته به وسیله ↔ نهاد 801 b 801 b
68 رابطه "رابطه زبان برابر"↔شکل مستند شناسه دستیابی مهارشده تكرار 241 (741) a - -
تكرار 241 (741) t - -
تكرار 242 (742) a - -
تكرار 242 (742) t - -
تكرار 243 (743) a - -
تكرار 243 (743) t - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
تكرار 240 (740) a تکرار 240 a
تكرار 240 (740) t تکرار 240 t
69 رابطه "خط برابر " ↔شکل مستند شناسه دستیابی مهارشده تكرار 241 (741) a - -
تكرار 241 (741) t - -
تكرار 242 (742) a - -
تكرار 242 (742) t - -
تكرار 243 (743) a - -
تكرار 243 (743) t - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
تكرار 240 (740) a تکرار 240 a
تكرار 240 (740) t تکرار 240 t
70 رابطه قواعد متفاوت↔شکل مستند شناسه دستیابی مهارشده 441 n=0/5 - -
442 n=0/5  - -
541 n=0/5  - -
542 n=0/5  - -
443 n=0/5  - -
543 n=0/5  - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
440 n=0/5  440 n=0/5 
540 n=0/5  540 n=0/5 
71 شناسه دستیابی مهار شده / رابطه اصطلاح موضوعی یا شماره رده ­بندی متناظر  ↔ شناسه دستیابی مهارشده (680) (686)5 a 675 (676) (686) (680) a
600 a - -
601 a - -
602 a - -
606 a - -
607 a - -
610 a - -
616 a - -
617 a - -
631 a - -
632 a - -
641 a - -
641 t - -
642 a - -
642 t - -
72 رابطه شناسه دستیابی مهارشده / شناسگر ↔ شناسه دستیابی مهارشده 003 - - -
050 - - -
051 - - -
052 - - -
061 - - -
 قواعد
73 استناد قواعد 152 a 152 a
74 شناسگر قواعد 152 a 152 a
75 رابطه "به کار برده می شود  توسط" ↔ نهاد 801 b 801 b
نهاد
76 نام نهاد 801 b 801 b
77 شناسگر نهاد 801 b 801 b
78 محل نهاد 801 a 801 a