C
R
A
M
N
A
R
I

  610 اصطلاحهای موضوعی کنترل نشده

 

تعریف فیلد

این فیلد برای اصطلاحهای موضوعی به کار می‌رود که از سرعنوانهای موضوعی کنترل شده گرفته نشده باشد.

چگونگی کاربرد

اختیاری. تکرارپذیر.

نشانگرها

نشانگر 1: سطح اصطلاح موضوعی

این نشانگر برای تمیز توصیفگرهای اولیه و ثانویه به کار می‌رود.اصطلاحی اولیه ‏(ارزش «1») محسوب می‌شود که حاوی موضوع اصلی اثر باشد. اصطلاحی که جنبه کم اهمیت‌تر موضوع را برساند ثانویه محسوب می‌آید (ارزش «2»). ارزش «0» موقعی به کار می‌رود که نتوان بین اصطلاحهای اولیه و ثانویه تمیز قائل شد.

0 ارزش‌گذاری نشده

1 اصطلاح اولیه

2 اصطلاح ثانویه

نشانگر 2: خالی (تعریف نشده)

فیلدهای فرعی

a$ اصطلاح موضوعی

هنگامی که برای اثر، بیش از یک اصطلاح موضوعی به کار برده شود، این فیلد فرعی تکرارپذیر است.

نکاتی درباره محتوا

اصطلاحهایی که برگرفته شده از اصطلاحنامه‌های موضوعی ساختاری است باید در فیلدهای 600 ‏تا 607 وارد شود، و کد سیستم مناسب 2$ ‏به آن اضافه شود.

فیلدهای مرتبط

600-607 فیلدهای سرعنوان موضوعی

مثالها:

مثال 1:

مثال 2:

مثال 3:

مثال 4: