C
R
A
M
N
A
R
I

 

  225 فروست

 

 

تعریف فیلد

این فیلد حاوی عنوان فروست، سایر اطلاعات مربوط به عنوان فروست، و ‏پدیدآوران مربوط به عنوان فروست است و تمام این اطلاعات به زبانهای دیگر را ‏نیز در برمی‌گیرد. شکل و توالی این اطلاعات به همان ترتیبی است که روی اثر آمده است. این فیلد با ناحیه فروست در ISBD مطابقت دارد.

چگونگی کاربرد

اختیاری. چنانچه بیش از یک فروست وجود داشته باشد تکرارپذیر است.

نشانگرها

نشانگر 1: نشان دهنده شکل عنوان فروست

عنوان فروست به همان شکلی که باید بازیایی شود (شکل مستند) هست یا خیر.

0 فروست با شکل مستند مطابقت ندارد.

سازمان تهیه‌کننده رکورد شکل فروست را در فیلد 225 ‏با شکل مستند آن متفاوت می‌داند (مثالهای 1 ‏و

7).

1 فروست شکل مستند ندارد.

شکل قابل دستیابی (شکل مستند) پیش‌بینی نشده است (مثال 2‏).

2 فروست با شکل مستند مطابقت دارد.

سازمان تهیه کننده رکورد شکل فروست را در فیلد 225‏ با شکل مستند آن مطابق می‌داند (مثال 6‏).

نشانگر 2: خالی (تعریف نشده)

فیلدهای فرعی

$a عنوان فروست

این فیلد فرعی حاوی عنوان فروست به همان شکلی است که روی اثر آمده است. تکرارناپذیر.

$d عنوان فروست به زبان یا خط دیگر

این فیلد فرعی حاوی عنوان فروست به زبان یا خط دیگر است و با عنوان فروستی که در فیلد فرعی $a ‏آمده است مربوط می‌شود. این فیلد برای هر عنوان فروست به زبان دیگر تکرارپذیر است.

$e سایر اطلاعات عنوانی

این فیلد فرعی حاوی عنوانهای فرعی و اطلاعات دیگر مربوط به عنوان فروست در فیلدهای فرعی $a یا $d‏ است (مثالهای 4 ‏و 6‏). این فیلد فرعی برای هر یک از بخشهای سایر اطلاعات عنوانی و هر یک از این بخشها به زبان دیگر تکرارپذیر است.

$f نام پدیدآور

این فیلد فرعی حاوی نام پدیدآور فروست فیلدهای فرعی $a ‏یا $d‏ است (مثالهای 1 ‏و 5‏).‏ برای نام سایر پدیدآوران و نام پدیدآور به زبان دیگر تکرارپذیر است.

$v مشخصه جلد

این فیلد فرعی حاوی شماره فروستی است که در فیلد 225 ‏وارد می‌شود، به اضافه اصطلاحی که به عنوان مشخصه آن روی اثر آمده و ممکن است به شکل کوتاه شده باشد (مثالهای 1‏، 2، 3، 4 ‏و 5‏). تکرارپذیر.

$x «شاپا»ی (ISSN) فروست

این فیلد فرعی حاوی شاپای فروست است که به صورت یک شماره هشت رقمی، با خط تیره‌ای میان ارقام چهارم و پنجم، وارد می‌شود. در اینجا واژه ISSN ‏یا شاپا حذف می‌شود و در خروجی رکورد تولید می‌شود. وقتی فروست و فروست فرعی، شاپای جداگانه داشته باشند تکرارپذیر است.

$x زبان «عنوان فروست به زبان دیگر»

این فیلد فرعی حاوی کد شناسایی زبان عنوان فروست به زبان دیگر است که در فیلد فرعی $d ظاهر می‌شود. اگر $d ‏تکرار شود، این فیلد فرعی نیز تکرار می شود و زبانهای «عنوان به زبان دیگر» را به همان ترتیب و توالی نشان می‌دهد. این فیلد فرعی و تکرارهای آن همیشه در انتهای فیلد واقع می شود. برای کدهای زبان به پیوست یک رجوع کنید.

نکاتی درباره محتوا

اطلاعات مربوط به ISBD

داده‌های این فیلد باید به همان شکل و ترتیبی که روی اثر آمده است، مطابق با دستورالعمل ISBD برای ناحیه فروست، وارد شود. فیلد فرعی $z‏ جزء عنصرهای داده‌ای ISBD‏ نیست. انطباق این فیلد با دستورالعمل ISBD‏، در جدول زیر نشان داده شده است. داده‌های فیلد 225‏ (ناحیه فروست) در ISBD ‏داخل پرانتز قرار می‌گیرد. در رکوردهای مارک ایران، پرانتز به صورت دستی وارد نمی‌شود.

فیلد فرعی مارک ایران نام عناصر بخش (ISBD(G نقطه‌گذاری آغازین
$a عنوان فروست 6-1 ناحیه جدید
(مکرر)$a عنوان فروست به زبان یا خط دیگر 6-2 =
$b نام عام مواد 1-2 []
$c سایر اطلاعات عنوانی 6-3 :
$f نام پدیدآور/td> 6-4 /
$v مشخصه جلد 6-6 ؛
$f شاپای (ISSN) فروست 6-5 ،

داده‌ها به زبان و خط دیگر

داده‌هایی که به زبان یا خط دیگر روی اثر تکرار می‌شود، طبق دستورالعمل ISBD با علامت مساوی ‌«=‌» و یک فاصله در آغاز هر بخش به زبان یا خط دیگر نشان داده می‌شود. در مارک ایران هر کجا که طبق دستورالعمل ISBD علامت «=‌» ضروری باشد، باید آن را به عنوان بخشی از داده‌های فیلد فرعی مربوط به آن و در آغاز همان فیلد فرعی قرار داد.

محتوای فیلدهای فرعی

این فیلد فقط برای فروست آثاری به کار می‌رود که عنوان آن در فیلد 200‏ وارد شده ‏باشد. اگر رکورد مربوط به اثری باشد که خود، پیایند یا فروست است، فیلد 225‏ در صورتی به‌کار می رود که اثر، بخشی از یک فروست باشد. عنوان پیایند یا فروستی که در دست فهرستنویسی است در فیلد 200 ‏وارد می‌شود (مثال 3 فیلد 200‏ را ببینید).

در فیلد 225، شکل عنوان فروست به همان صورتی که در رکورد مبدأ آمده است، حفظ می‌شود. وقتی تشخیص میان فروست فرعی با عنوان فرعی در رکورد فروست ممکن نباشد، بهتر است آن را در فیلد فرعی $e ‏(سایر اطلاعات عنوانی) بیاورید. در ISBD ‏نام و شماره بخش، هر دو یک عنصر داده‌ای به شمار می‌رود و برخی فرمتهای مبدأ ‏نمی‌توانند آنها را از یکدیگر تمیز دهند. در این صورت هنگام تبدیل رکورد مبدأ به ‏فرمت مارک ایران فیلد فرعی $e مرحج است.

فیلدهای مرتبط

011 شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها (شاپا) (ISSN)

شاپای عنوان فروست فیلد 200‏، در فیلد 011‏ وارد می شود. شاپای فروست در فیلد فرعی $x ‏از فیلد 225‏ فقط به شاپای عنوان فروست پیایند فیلد فرعی $a‏ در همین فیلد مربوط می‌شود.

7-- بلوک مسؤولیت معنوی اثر

برای دستیابی به نام شخص یا تنالگانی که در فیلد فرعی $f ‏(از فیلد 225‏) ‏وارد شده است، نام به همان صورتی که باید بازیابی شود در یکی از فیلدهای بلوک - - 7‏ وارد می‌شود.

مثال 1:

225 0#$aمجموع آثار$fمرتضی مطهری$v شماره 9

نمایش فروست مطابق دستورالعمل ISBD: (مجموع آثار/مرتضی مطهری؛ شماره 9)

مثال 2:

225 1#$aطب فشاری، رشته‌ای از طب سوزنی$v 2.ج

نمایش فروست مطابق دستورالعمل ISBD: (طب فشاری، رشته‌ای از طب سوزنی؛ ج. 2)

مثال 3:

225 2#$aمرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری$v2

نمایش فروست مطابق دستورالعمل ISBD: (مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری؛ 2)

مثال 4:

225 2#$aگنجینه دانش$eعلوم دبیرستانی و پیش دانشگاهی$v6

نمایش فروست مطابق دستورالعمل ISBD: (گنجینه دانش: علوم دبیرستانی و پیش دانشگاهی؛ 6)

مثال 5:

225 0#$aتاریخ تمدن$fویل دورانت$vج.9

نمایش فروست مطابق دستورالعمل ISBD: (تاریخ تمدن/ ویل دورانت؛ ج.9)

مثال 6:

225 2#$aمرکز نشر دانشگاهی$v229$eفیزیک$v26

نمایش فروست مطابق دستورالعمل ISBD: (مرکز نشر دانشگاهی؛ 229. فیزیک؛ 26) عنوان فروست با شکل مستند مطابقت دارد.

مثال 7:

225 0#$aانتشارات دانشگاه تهران$v425

نمایش فروست مطابق دستورالعمل ISBD: (انتشارات دانشگاه تهران؛ 425) عنوان فروست با شکل مستند مطابقت ندارد.