C
R
A
M
N
A
R
I

  830 یادداشت فهرستنویس

 

تعریف فیلد

این فیلد برای ثبت اطلاعات تاریخچه‌ای با کتابشناختی و غیره مربوط به رکورد به کار می‌رود.

چگونگی کاربرد

اختیاری. تکرارپذیر.

نشانگر ها

نشانگر 1: خالی (تعریف نشده)

نشانگر 2: خالی (تعریف نشده)

فیلد های فرعی

$a این فیلد فرعی حاوی متن یادداشت است. تکرارناپذیر.

نکاتی درباره محتوا

از جمله نکاتی که در این فیلد به صورت یادداشت فهرستنویس گنجانیده می‌شود عبارتست از: منابع اطلاعات، داده‌های مشکوک، اشاره به قواعد خاص مورد استفاده، توضیحاتی درباره علت گزینش پاره‌ای از داده‌ها، و مانند آن.

فیلدهای مرتبط

وجود ندارد.

مثالها:

مثال 1: