C
R
A
M
N
A
R
I
اخبار

بازدید رئیس و متخصصین یونی مارک جهانی از کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا

همزمان با برگزاری نشست ایفلا ۲۰۱۸ و حضور اعضای کمیته یونی مارک در تهران، رئیس و دوتن از متخصصین یونی مارک جهانی و برخی اعضای برجسته کمیته‌ی مدکور ضمن

ایران میزبان نخستین "نشست گروه کاربران یونی مارک منطقه خاورمیانه"

عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی در بیست و هشتمین نشست سالانه کمیته دائمی یونی مارک (پی.یو.سی) که در 22-23 مارس در رم برگزار شد، شرکت کرد.

بیست و دومین جلسه طرح توسعه مارک ایران، با حضور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد

بیست و دومین جلسه طرح «توسعه مارک ایران» سه شنبه سوم مرداد 1396، با حضور اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

   بلوک هشت: ویژه کاربرد بین المللی

 

این بلوک حاوی فیلدهای مورد توافق بین‌المللی است که در بلوکهای قبلی یعنی بلوکهای 0-- تا 7-- جایی برای آنها پیش‌بینی نشده است.

 

- 801مبدا اصلی

- 802 مرکز ISSN

- 830 يادداشت فهرست نویس

- 850 سازمان نگهدارنده

-852 شماره دستیابی

-856 دسترسی و محل الکترونیکی

-886 داده هایی که از فرمت مبدا برگردانیده نشده است