C
R
A
M
N
A
R
I

  886 داده‌هایی که از فرمت مبدأ برگردانیده نشده است

 

تعریف فیلد

این فیلد حاوی داده‌هایی است که در مارک ایران جایی برای آنها در نظر گرفته نشده است. این فیلد در مواردی به کار می‌رود که سازمان، رکوردها را از فرمت دیگری برگردان می‌کند و در عین حال مایل است داده‌های فیلدهایی را که معادل ندارند حفظ کند.

چگونگی کاربرد

اختیاری. تکرارپذیر.

نشانگر ها

نشانگر 1: نوع فیلد

0 برچسب رکورد

1 فیلدهای کنترل با طول متغیر (فیلدهای بدون نشانگر و بدون فیلد فرعی در بلوک --0)

2 فیلدهای داده‌ای با طول متغیر (فیلدهای 010 تا 999)

نشانگر 2: خالی (تعریف نشده)

فیلد های فرعی

$a شماره فیلد فرمت مبدأ

این فیلد فرعی در صورتی که نشانگر 1‏ حاوی ارزش 0 باشد مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و فقط یکبار با ارزش شماره فیلد فرمت مبدأ قابل استفاده است. سایر فیلدهای فرعی $a ‏در این فیلد حاوی ارزشهایی است که فیلد فرمت مبدأ تعیین کرده است.

$b نشانگر و فیلدهای فرعی فیلد فرمت مبدأ

این فیلد فرعی حاوی نشانگرها، شناسگرهای فیلدهای فرعی و فیلدهای ‏فرعی فیلد اصلی به ترتیب اولیه خواهد بود. این فیلد فرعی فقط یک‌بار با ‏ارزش نشانگرها و فیلدهای فرعی فیلد فرمت مبدأ به کار می‌رود. سایر ‏فیلدهای فرعی $b در این فیلد حاوی ارزشهایی است که فیلد فرمت مبدأ تعیین کرده ‏است.

$2 کد سیستم

این فیلد فرعی حاوی نام فرمتی است که برای رکورد ماشین‌خوان استفاده ‏شده است. در این فیلد، فیلد فرعی $2 در اول قرار می‌گیرد. کدهای مورد استفاده در پیوست پنج آمده است. تکرارناپذیر.

مثال 1:

در مارک ایران سرفصلی شبیه آنچه در UKMARC وجود دارد، پیش‌بینی نشده است.