C
R
A
M
N
A
R
I

  211 تاریخ پیش بینی شده انتشار

 

 

تعریف فیلد

این فیلد حاوی تاریخ پیش‌بینی شده انتشار اثر است. فیلد 211 برای مدخلهای ‏مربوط به فهرستنویسی پیش از انتشار (فیپا) و رکوردهای پیش ساخته مشابهی به کار می‌رود که بر اساس اطلاعات ناشر تهیه می‌شود.

چگونگی کاربرد

الزامی. تکرارناپذیر

نشانگر ها

نشانگر 1: خالی (تعریف نشده)

نشانگر 2: خالی (تعریف نشده)

فیلد فرعی

$a تاریخ

هشت نویسه به شکل YYYYMMDD، ارقام مربوط به سال و ماه و روز را نشان می‌دهد. هر جا که روز، یا ماه و روز، نامعلوم است این جایگاهها با علامت خالی جایگزین می‌شود.

نکاتی درباره محتوا

این فیلد، موقتی است و پس از روزآمد شدن رکورد باید حذف شود.

فیلدهای مرتبط

برچسب رکورد، وضعیت رکورد (جایگاه نویسه‎ای 5)

210 وضعیت نشر و پخش و غیره، فیلد فرعی d$

مثال 1:

در مثالهای زیر، برچسب رکورد صرفا جایگاه نویسه‌ای ۵‏، یعنی وضعیت رکورد، را نشان می‌دهد.

Record Label-----n--------

210 ##$aتهران$cققنوس$d1377

211 ##$a137711##

رکورد فیپا مربوط به اثری است که قرار است در بهمن ماه 1377 منتشر شود.

Record Label-----p--------

210 ##$aتهران$cققنوس$d1377

پس از انتشار اثر، رکورد روزآمد شده و فیلد 211 حذف می‌شود.

مثال 2:

Record Label-----n--------

210 ##$aتهران$cزوار$d1376

211 ##$a137602##

رکورد فیپا برای اثر است که قرار است در اردیبهشت 1376 منتشر شود.

Record Label-----p--------

210 ##$aتهران$cزوار$d1377

رکورد روزآمد شده مربوط به همان اثر است. تاریخ نشر به تعویق افتاده است.