C
R
A
M
N
A
R
I

  801 مبدأ اصلی

 

تعریف فیلد

این فیلد مبدأ رکورد را نشان می‌دهد و حاوی یکی از موارد زیر است: سازمان تولیدکننده داده‌ها، سازمانی که داده‌ها را به صورت ماشین‌خوان درآورده است، هر سازمانی که داده‌ها یا رکورد اصلی را تعدیل کرده باشد، و سازمانی که رکورد حاضر را منتشر کرده است.

چگونگی کاربرد

الزامی. تکرارپذیر برای هر یک از موارد فوق.

نشانگر ها

نشانگر 1: خالی (تعریف نشده)

نشانگر 2: نشان‌دهنده نقش سازمان

این نشانگر نقش سازمانی را که در فیلد فرعی$b ذکر شده مشخص می‌کند.

0 سازمان فهرستنویسی بنیادی

سازمانی که داده‌های رکورد را تهیه کرده است.

1 سازمان تبدیل‌کننده

سازمانی که داده‌ها را به شکل ماشین‌خوان درآورده است.

2 سازمان تعدیل‌کننده

سازمانی که در محتوا یا ساختار رکورد دست برده است.

3 سازمانی که رکورد را منتشر کرده است.

فیلد های فرعی

$a کشور

این فیلد فرعی حاوی کد دو نویسه‌ای کشوری است که سازمان منتشرکننده رکورد در آن واقع شده است. کد کشورها در پیوست دو آمده است. تکرارناپذیر.

$b سازمان

کد بین‌المللی خاصی وجود ندارد. مارک ایران استفاده از کدهای USMARC Code List for Organisations را پیشنهاد ‏می‌کند. در غیر این‌ صورت نام کامل سازمان به کار برد‏ه می شود. تکرارناپذیر.

$c تاریخ عملیات

این فیلد فرعی در مواقع لزوم برای ثبت تاریخ نشر یا تعدیل رکورد به‌کار می‌رود. تاریخ با ید مطابق استاندارد ISO 8601-1989 به صورت عددی، بدون جداسازی سال و ماه و روز (YYYYMMDD) وارد شود. تکرارناپذیر.

$g قواعد فهرستنویسی (بخش توصیفی)

این فیلد فرعی حاوی کد اختصاری قواعدی است که برای توصیف کتابشناختی و دستیابی به کار می‌رود. کدها در پیوست پنج آمده است. این کد فقط زمانی به کار می‌رود که نشانگر دوم، 0 (سازمان فهرستنویسی بنیادی) یا 2 ‏(سازمان تعدیل‌کننده) باشد. اختیاری. تکرارپذیر.

$2 کد سیستم

این فیلد فرعی حاوی نام فرمتی است که برای رکورد ماشین‌خوان مورد ‏استفاده قرارگرفته است. کدها در پیوست پنج آمده است. اختیاری. ‏تکرارپذیر.

نکاتی درباره محتوا

در اغلب موارد تمام یا بخشی از امور فوق توسط یک سازمان واحد انجام می شود. با این وجود، لازم است فقط در مواردی که تغییراتی در تاریخهای عملیات، قواعد فهرستنویسی، یا فرمتها صورت می‌گیرد، فیلد تکرار شود. در مواردی که تغییری وجود ندارد، تنها نخستین کاربرد فیلد کافی خواهد بود.

فیلدهای مرتبط

برچسب رکورد، جایگاه نویسه‌ای 18

100 داده‌های کلی پردازش، تاریخ ورود کشور (جایگاه‌های نویسه‌ای 0-7)

تاریخ فیلد 100 ممکن است با تاریخ تغییر یکی باشد اما بهرحال لازم است در فیلد 801 ‏تکرار شود.

مثالها:

مثال 1:

اثر برحسب دومین ویرایش قواعد فهرستنویسی انگلو – امریکن در تاریخ 1378 توسط کتابخانه ملی ایران فهرستنویسی شده است.

مثال 2:

اثر برحسب دومین ویرایش قواعد فهرستنویسی انگلو – امریکن و ویرایش سوم دستنامه قواعد فهرستنویسی کتابخانه ملی توسط کتابخانه ملی ایران فهرستنویسی شده است.

مثال 3:

اثر بطور بنیادی در سال 1378 توسط کتابخانه ملی ایران فهرستنویسی شده است. ‏

در سال 1379 دانشگاه تهران اثر را تعدیل و به فرم ماشین خوان تبدیل کرده است.

‏این رکورد مجدداً ترسط کتابخانه ملی ایران منتشر شده است.