C
R
A
M
N
A
R
I

  210 وضعیت نشر و پخش و غیره

 

 

تعریف فیلد

این فیلد شامل وضعیت نشر، پخش و تولید اثر، و تاریخهای مربوط به آن است و با ناحیه ‏«وضعیت نشر و پخش و غیره» در ISBD مطابقت دارد.

چگونگی کاربرد

اختیاری. تکرارناپذیر.

نشانگر ها

نشانگر 1: خالی (تعریف نشده)

نشانگر 2: خالی (تعریف نشده)

فیلدهای فرعی

$a محل نشر، پخش و غیره

این فیلد فرعی حاوی نام شهر یا محل نشر یا محل پخش اثر است به همان صورتی که روی اثر آمده است. چنانچه ‏محل مشهور نباشد یا املای آن اشتباه یا قدیمی باشد، توضیحات اضافی را همانگونه که در ISBD ‏آمده است در قلاب بیاورید (مثالهای ٢ ‏و ٣‏). این فیلد فرعی برای هر یک از محلهای ذکر شده (مثال 7) یا برای محل نشر به زمان دیگر (مثال 13) تکرارپذیر است.

c$ نام ناشر، پخش کننده، و غیره

این فیلد فرعی حاوی نام ناشر یا پخش کننده است که ممکن است به صورت کوتاه شده بیاید به شرطی که براحتی قابل شناسایبی باشد (مثال ١). وقتی نقش پخش‌کننده ذکر شده باشد، آن را در قلاب بیاورید (مثال 5). تکرارپذیر (مثال 8‏).

d$ تاریخ نشر، پخش و غیره

این فیلد فرعی حاوی تاریخ نشر است (مثال 7). در صورتیکه تاریخ وجود نداشته باشد از تاریخ احتمالی نشر، تاریخ تولید اثر یا تاریخ پخش استفاده می‌شود (مثال 11). استفاده از تاریخ باز (مثال 6) یا تاریخ دوره‌ای (مثال 4) مجاز است. در انتشارات فارسی احتمال وقوع سه نوع تاریخ وجود دارد: قمری، شمسی و میلادی. فیلد فرعی d$ برای هر یک از این سه تاریخ تکرارپذیر است. ترتیب ورود تاریخها بر مبنای ترتیب آنها روی اصل اثر است. هر یک از تاریخهای قمری و میلادی به ترتیب با «ق.» و «م.»، به عنوان بخشی از داده‌های فیلد فرعی، از هم متمایز می‌گردند (مثال 13‏). در نمایش خروجی، تاریخ‌های اول و دوم، و سوم، با علامت مساوی از هم جدا می‌شود.

e$ محل تولید

این فیلد فرعی حاوی نام محل تولید اثر، مثلاً محل چاپ کتاب است (مثال ٩‏). چنانچه محل مشهور نباشد یا اشتباه باشد، توضیحات اضافی را مطابق با دستورالعمل ISBD ‏در قلاب بیاورید. تکرارپذیر.

g$ نام تولیدکننده

نام تولیدکننده اثر (مثلاً چاپخانه) (مثالهای 3 و 9‏) در این فیلد فرعی وارد می‌شود. ممکن است نام به صورت کوتاه شده نوشته شود، مشروط بر اینکه براحتی قابل شناسایی باشد. تکرارپذیر.

h$ تاریخ تولید

این فیلد فرعی حاوی تاریخ تولید اثر است و تاریخ نشر را تکمیل می‌کند.

نکاتی درباره محتوا

محتوای فیلدهای فرعی

توصیه می‌شود که در تمام رکوردها فیلد 210‏ به کار برده شود. در مواردی که محل و نام ناشر قابل شناسایی نباشد [.s.1] و [.s.n] برای کتابهای لاتین و [بی جا] و [بی‌نا] برای کتابهای فارسی به ترتیب در فیلدهای فرعی a$ و c$ ‏وارد می‌شود (مثال 9). وقتی بیش از یک ناشر یا پخش‌کننده وجود داشته باشد، ابتدا نام محل و سپس نام ناشر، در فیلدهای فرعی جداگانه تکرارپذیر وارد می‌شود (مثال 8‏). قواعد حذف نامهای محل یا ناشر بستگی به سیاست هر سازمان دارد. در کتابخانه ملی برای ‏انتشارات داخلی فقط تا دو محل نشر و ناشر ذکر می‌شود. برای انتشارات خارج از ایران یک محل نشر و ناشر کافی است. محل نشر و ناشر اروپایی ارجحیت دارد (مثال ١٠‏).

تاریخها:

در فیلد فرعی d$ ‏همیشه باید یک تاریخ وارد شود. اگر تاریخ نشر مشخص نباشد، می‌توان از تاریخ حق مولف یا تاریخ تولید یا تاریخ تقریبی دیگر استفاده کرد (مثال 7). وقتی علاوه ‏بر تاریخ نشر، تاریخ تولید نیز وجود داشته باشد، تاریخ تولید در فیلد فرعی h$ ‏وارد می‌شود. در این فیلدهای فرعی از پرانتز استفاده نمی‌شود ولی کامپیوتر به هنگام برون داد آن را تولید خواهد کرد.

تاریخهای دوره‌ای (spanning) را می‌توان در هر فیلد فرعی مربوط به تاریخ وارد کرد (مثالهای 4 ‏و 10‏). تاریخهای باز (open) را بدون فاصله وارد کنید (فاصله ‏پایانی در نظر گرفته نمی‌شود) (مثال 6). کامپیوتر در صورت لزوم هنگام برون داد ‏فاصله لازم را تولید خواهد کرد.

داده‌ها به زبان دیگر:

داده‌ها ‏به زبان دیگر را می‌توان در این فیلد وارد کرد. در این صورت، باید هر یک از داده‌ها را در فیلدهای فرعی جداگانه بعد از علامت مساوی «=» و یک فاصله قرار داد (مثال 13‏).

اطلاعات ISBD

وقتی نام عامل پخش قید می‌شود، می توان واژه «مرکز پخش‌» یا هر معادل دیگر آن را در قلاب قرار داد. این قلاب جزء علائم نقطه‌گذاری توصیه شده ISBD ‏است و در ابتدا و انتهای فیلدهای فرعی رکوردهای مارک ایران حذف نمی‌شود.

برای اطلاعات بیشتر در مورد اجزای این فیلد به ISBD مربوط رجوع کنید. چگونگی ‏انطباق این فیلد با قواعد ISBD ‏در جدول زیر نشان داده شده است.

فیلد فرعی مارک ایران نام عناصر بخش (ISBD(G نقطه‌گذاری آغازین
$a محل نشر، پخش، و غیره 1-4 ناحیه جدید (نشانه‌ندارد)
تکراری$a محل نشر، پخش، و غیره 1-4 ؛
$c نام ناشر، پخش ‌کننده، و غیره 3-4 :
$d تاریخ‌نشر، پخش، و‌غیره (درصورت‌وجود) 4-4 ،
$d تکراری تاریخ‌نشر، پخش، و‌غیره (درصورت‌وجود) 4-4 =
$e محل تولید (در صورت وجود) 4-5 (
$e تکراری محل تولید (در صورت وجود) 4-5 ؛
$g نام تولیدکننده 4-6 :
$f تاریخ تولید 4-7 (ISBD(S ،

تمامی وضعیت تولید، داخل پرانتز قرار می‌گیرد.

فیلدهای مرتبط

100 داده‌های کلی پردازش، تاریخهای نشر (جایگاههای نویسه‌ای 9‏ - ١6).

تاریخهای نشر علاوه بر فیلد 210 ‏(فیلد فرعی d$) در فیلد 100 نیز درج می‌شود.

102 کشور محل نشر یا تولید

این فیلد حاوی کد کشور یا کشورهای محل نشر یا تولید، و کد محل است. توصیه می‌شود علاوه بر فیلد 210 ‏از فیلد 102 نیز استفاده ‌شود.

205 وضعیت ویراست

تاریخ چاپ یک اثر تجدید چاپی را می‌توان در فیلد وضعیت ویراست ذکر کرد.

7-- بلوک مسؤولیت معنوی اثر

در صورت نیاز به دستیابی از طریق ناشر یا تولیدکننده، نام شخص یا تنالگان در یکی از فیلدهای بلوک 7-- وارد می‌شود.

مثال 1

210 ##$aتهران$cامیرکبیر$d1365

نام ناشر «موسسه انتشاراتی امیرکبیر» است و در این جا کوتاه شده است.

مثال 2

210 ##$a[حوران[سوریه$cدارالکتابدارالکتاب$dم.1982

مثال 3

210 ##$aاهراز[صحیح:اهواز$c[بی‌نا$d1342$g(چاپخانه حسینی)

محل نشر اشتباها «اهراز» وارد شده است.کتاب ناشر ندارد و فقط نام چاپخانه در روی اثر نوشته شده است.

نمایش رکورد مطابق دستورالعمل ISBD:

اهراز [صحیح: اهواز: بی نا]، 1342 (چاپخانه حسینی).

مثال 4

210 ##$aتهران$cکلمه$d1370 - 1368

اثر در چند جلد بین سالهای 1368 تا 1370 منتشر شده است.

مثال 5

210 ##$aتهران$c[مولی [مرکز پخش$d1360

نام ناشر روی اثر نیامده است. به جای آن نام پخش کننده و در مقابل آن کلمه «مرکز پخش» داخل قلاب قرار داده شده است. نمایش رکورد مطابق دستورالعمل ISBD: تهران: مولی [مرکز پخش]، 1360.

مثال 6

210 ##$aتهران$cجاویدان$d-1362@

تاریخ نشر 1362 اما باز است و علامت @ برای روشن شدن مثال اضافه شده است.

مثال 7

210 ##$aقم$aتهران$cمفید$d1370

تکرار محل نشر برای یک ناشر، در اینجا از تاریخ تولید به جای تاریخ نشر استفاده شده است.

مثال 8

210 ##$aتهران$cنیلوفر$cناهید$d1369

اثر بیش از یک ناشر دارد.

210 ##$aقم$aحوزه علمیه قم$aتهران$cدفتر نشر فرهنگ اسلامی$d1363

این اثر دو محل نشر و دو ناشر دارد.

مثال 9

210 ##$a[بی‌جا$cبی‌نا]$d1362$eتهران$gچاپخانه عرفان

فقط نام چاپخانه روی اثر آمده است.

نمایش رکورد مطابق دستورالعمل ISBD: [بی‌جا: بی‌‎نا]، 1362 (تهران: چاپخانه عرفان)

مثال 10

210 ##$aLondon$cO.U.P.$d1978-1981

اثر دارای چند محل نشر است ولی بنا به توصیه کتابخانه ملی فقط اولین محل نشر و اولین ناشر اروپایی ذکر شده است. اثر در چند جلد بین سالهای 1978 تا 1981 منتشر شده است.

مثال 11

210 ##$aتهران$cزرین$d[?1366]

در این مثال تاریخ احتمالی نشر اثر 1366 است.

مثال 12

210 ##$a[تهران]$c[بی‌نا]$d1365

مثال 13

210 ##$aطهران$cموسسه النشر الاسلامی$a=تهران$cموسسه انتشارات اسلامی$dق.1406$d1364

محل نشر و ناشر به دو زبان آمده است.