C
R
A
M
N
A
R
I

  607  نام جغرافیایی به منزله موضوع

 

تعریف فیلد

این فیلد حاوی یک نام جغرافیایی است که موضوع قرار گرفته است.

چگونگی کاربرد

اختیاری. تکرارپذیر.

نشانگر ها

نشانگر 1: خالی (تعریف نشده)

نشانگر 2: خالی (تعریف نشده)

فیلدهای فرعی

 عنصر شناسه‌ای $a

این فیلد فرعی حاوی نام جغرافیایی، به همان ترتیبی است که در نظام مستند موضوعی به کار می رود. تکرارناپذیر.

 تقسیم فرعی شکلی $j

این فیلد فرعی حاوی اصطلاحی است که به نام جغرافیایی اضافه می شود تا نوع و شکل اثر را مشخص کند (‏مثال 6). تکرارپذیر.

 تقسیم فرعی موضوعی $x

این فیلد فرعی حاوی اصطلاحی است که به نام جغرافیایی اضافه می شود تا جنبه اخص موضوعی اثر را مشخص نماید. تکرارپذیر.

 تقسیم فرعی جغرافیایی $y

این فیلد فرعی حاوی نام محلی است که برای اخص کردن موضوع، به نام جغرافیایی اضافه می شود (‏مثال 5). تکرارپذیر.

 تقسیم فرعی دوره‌ای $z

این فیلد فرعی حاوی دوره تاریخی است که به نام جغرافیایی که موضوع قرار گرفته اضافه می شود تا دوره زمانی آن را مشخص کند (مثالهای 1، 2 و 4). تکرارپذیر.

2$ کد سیستم

این فیلد فرعی حاوی کد سیستمی است که سرعنوان موضوعی از آن اخذ می‌شود. توصیه می‌شود فیلد فرعی $2 در تمام موارد ذکر شود. برای ‏فهرست این کدها به پیوست 6 نگاه کنید. تکرارناپذیر.

3$ شماره رکورد مستند

این فیلد فرعی حاوی شماره کنترل رکورد مستند سرعنوان موضوعی است. از این فیلد فرعی برای مستندهای مارک ایران استفاده می‌شود. تکرارناپذیر.

نکاتی درباره محتوا

این فیلد حاوی داده هایی است که از سرعنوان موضوعی مورد استفاده برگرفته شده باشد. اسامی محل در قالب نامهای جغرافیایی در صورتی در این فیلد وارد می شوند که یا به تنهایی به کار برده شده باشند یا فقط دارای تقسیم فرعی موضوعی باشند (مثالهای 2 و 3). تنالگانهایی که زیر نام محل قرار گرفته و به وسیله نام سازمانهای تابع تقسیم شده باشند در فیلد 601 قرار می گیرند.

فیلد های مرتبط

601 نام تنالگان به منزله موضوع

تنالگانهایی که به وسیله نام سازمانهای تابع، تقسیم شده و موضوع قرار گرفته اند در فیلد 601 وارد می شوند.

مثال 1:

مثال 2:

مثال 3:

مثال 4:

مثال 5:

مثال 6: