C
R
A
M
N
A
R
I

  200 عنوان و نام پدیدآور

 

 

تعریف فیلد

این فیلد شامل عنوان و هر نوع اطلاعات دیگر عنوان و نام پدیدآور مربوط به عنوان ‏و تمامی این اطلاعات به زبانهای دیگر است (مثل عنوان به زبان دیگر، نام پدیدآور به زبان دیگر، و غیره) به همان شکل و ترتیبی که روی اثر آمده است.

چگونگی کاربرد

الزامی. تکرارناپذیر

نشانگر ها

نشانگر 1: نشانگر اهمیت عنوان

این نشانگر مشخص می‌کند که عنوان اصلی که در نخستین فیلد فرعی $a آمده است جزو نقاط دستیابی هست یا خیر. به عبارت دیگر، این امر مبین این نکته است که باید برای عنوان شناسه افزوده درست کرد، یا اینکه، طبق قوانین خاص، عنوان سرشناسه قرار می گیرد:

0 عنوان اهمیتی ندارد عنوان نیازی به شناسه افزوده ندارد

1 عنوان اهمیت دارد عنوان باید قابل دستیابی باشد بنابراین شناسه افزوده لازم دارد. برای نقاط دستیابی هر عنوان به جز اولین باری که عنوان اصلی ذکر می‌شود، به بخش «فیلدهای مرتبط» که ذیلاً خواهد آمد رجوع کنید. نشانگر

2: خالی (تعریف نشده)

فیلد فرعی

 عنوان اصلی $a

عنوان اصلی شامل عنوان اثر به اضافه عنوان برابر است، ولی سایر اطلاعات مربوط به عنوان (مثل: عنوانهای فرعی و عنوانها به زبان دیگر) را در بر نمی‌گیرد. تکرارپذیر برای عنوانهای اضافی به قلم همان نویسنده (مثال 5 ‏). این فیلد فرعی برای تمام رکوردها الزامی است.

 نام عام مواد $b

این فیلد فرعی حاوی عبارتی است (به زبان و خط سازمان تهیه‌کننده ‏رکورد) که نام عام مواد (میکروفرمها، مواد شنیداری، و غیره) را نشان می‌دهد (مثال 3‏). این فیلد فرعی با ناحیه «نام عام مواد» ‌در ISBD مطابقت دارد. تکرارپذیر.

 عنوان اصلی به قلم نویسنده دیگر $c

عنوان اصلی اثر به قلم نویسنده‌ای بجز نویسنده عنوان اولی، زمانی که هر دو اثر در یک مدرک بیاید و مدرک عنوان مشترک نداشته باشد. تکرارپذیر برای هر عنوان اصلی اضافی به قلم نویسنده دیگر (مثال 11‏). $d عنوان اصلی به زبان دیگر عنوان اصلی به زبان و یا خط دیگر که با عنوان اصلی که در فیلد فرعی $a ‏ یا $c‏ ظاهر شده است، مربوط باشد (مثالهای 4 ‏، 12 ‏و 13‏). تکرارپذیر برای هر یک از عناوینی که به زبان یا خط دیگر باشد.

 سایر اطلاعات عنوانی $d

این فیلد فرعی شامل عنوانهای فرعی و اطلاعات دیگری است که به عنوان ‏اصلی اثر وابسته است (مثالهای 1‏، 2 ‏و 9‏). هر یک از قسمتهای مربوط به سایر اطلاعات عنوانی (مثال 9)، و نیز سایر اطلاعات عنوانی «‏عنوان به زبان ‏دیگر» ‏تکرارپذیرند (مثالهای 12 ‏و 13‏). این فیلد شامل عنوانهای گوناگون ‏مانند عنوان عطف، عنوان جلد، و عنوانهای دیگری که از جایی بجز منابع ‏اصلی اطلاعات گرفته شده، نمی‌شود. این فیلد فرعی معمولاً تابع عنوانی است که در فیلدهای فرعی $a ‏،$c ‏ یا $d ‏ ظاهر می‌شود.

 نام نخستین پدیدآور $f

این فیلد فرعی حاوی نام پدیدآور نخست است که برای عنوانی که در فیلدهای فرعی a$ ‏،c$ یاd$ ‏می‌آید یا برای بخشی از اثر که شماره‌گذاری یا نام‌گذاری شده است و در فیلدهای فرعی $h ‏یا $i ‏ظاهر می‌شود. این فیلد فرعی بعد از هر یک از فیلدهای فرعی $a ‏،c$ ‏،d$ ،‏ h$ ‏یا i$ ‏که خود دارای پدیدآور باشند ‏(مثال 11‏) و نیز برای هر پدیدآور به زبان دیگر، تکرارپذیر است (مثال 6).

 نام سایر پدیدآوران $g

این فیلد فرعی حاوی نام پدیدآورانی است که بعد از پدیدآور نخست همان عنوان می‌آید (مثالهای 1‏، 4 ‏، 7 و 8 ‏). این فیلد فرعی برای سایر پدیدآوران (مثالهای 1، 7 و 8‏) و نیز سایر پدیدآوران به زبان دیگر تکرارپذیر است (مثال 13). h$ شماره بخش این فیلد فرعی حاوی شماره یک بخش یا قسمتی از یک اثر است که علاوه بر عنوان مشترک، دارای عنوان جداگانه برای هر بخش باشد (مثالهای 3 و 10). برای هر بخش فرعی، یا زیر مجموعه، و یا هر بخش به زبان دیگر، ‏تکرارپذیر است (مثال ١٠‏).

 نام بخش $i

این فیلد فرعی حاوی نام بخش یا قسمتی از یک اثر است که علاوه بر عنوان مشترک دارای عنوان جداگانه برای هر بخش باشد (مثالهای 3‏ و 10). برای هر بخش فرعی، یا زیر مجموعه، و یا هر بخش به زبان دیگر، تکرارپذیراست (مثال ١٠‏).

v$ مشخصه جلد (فعلاً به کار نمی‌رود)

z$ زبان «عنوان اصلی به زبان دیگر»

این فیلد فرعی حاوی کد زبان «عنوان به زبان دیگر» ‏است که در فیلد فرعی $d ‏ظاهر می‌شود. اگر فیلد فرعی $d ‏تکرار شود، این فیلد فرعی نیز باید تکرار شود به نحوی که کدهای زبانی، ترتیب و توالی «‏عنوانها به زبان دیگر» ‏را حفظ کند. این فیلد فرعی و تکرارهای آن همیشه باید در انتهای فیلد بیاید (مثالهای 4، 12 و 13‏). برای فهرست کدها به پیوست یک رجوع کنید.

نکاتی درباره محتوا اطلاعات ISBD

داده‌های این فیلد باید بهمان ترتیبی وارد شود که در ناحیه «عنوان و نام پدیدآور» در ISBD ‏آمده است. فیلد فرعی $z ‏جزو داده‌های ISBD نیست. انطباق ‏بین این فیلد با دستورهای ISBD در جدول زیر نشان داده شده است.

فیلد فرعی مارک ایران نام عناصر بخش (ISBD(G نقطه‌گذاری آغازین
$a عنوان اصلی 1-1 ناحیه جدید
(مکرر)$a عنوان اصلی به قلم همان نویسنده 1-6 ;
$b نام عام مواد 1-2 []
$c عنوان اصلی به قلم نویسنده دیگر 1-6 0
$d عنوان اصلی به زبان دیگر 1-3 =
$e سایر اطلاعات عنوانی 1-4 :
$f نام نخستین پدیدآور 1-5 /
$g نام سایر پدیدآوران 1-5 ;
$h شماره بخش 1-1-4 (ISBD(S .
$i شماره بخش 1-1-4 (ISBD(S بعد از h$ «،» (ویرگول) وگرنه «.» نقطه

جدول بالا نقطه‌گذاریهای متداول را نشان می‌دهد. در مواردی که داده‌هایی به زبان دیگر وجود داشته باشد ممکن است نقطه‌گذاری متفاوت باشد. برای اطلاعات بیشتر به دستورالعمل ISBD‏های مربوط مراجعه کنید. وقتی برخی داده‌های ISBD‏ در رکورد مبدا وجود نداشته باشد، نباید آنها را از سایر بخشهای رکورد استخراج کرد. برای مثال اگر رکورد مبدأ، داده «نام پدیدآور به صورتی که روی اثر است‌» را نداشته باشد، نباید برای استخراج آن از فیلدهای مربوط به نقاط دستیابی استفاده کرد. وقتی اثر دارای عنوان مشترکی متشکل از عنوانهای مجزای درون اثر باشد، هر نوع حرف ربط درون عنوان در آغاز فیلد فرعی عنوان بعدی قرار می گیرد (مثال 5).

داده‌ها به زبان دیگر:

داده‌هایی که به زبان یا خط دیگر روی اثر تکرار می‌شود، طبق دستورالعمل ISBD‏، ‏با علامت مساوی «=» و یک فاصله در آغاز هر بخش به زبان دیگر نشان داده ‏می‌شود. در مارک ایران هرکجا که طبق دستورالعمل ISBD ‏علامت «=» ‏ ضروری باشد باید آن را به عنوان بخشی از داده‌های فیلد فرعی مربوط به آن و در آغاز همان فیلد فرعی قرار داد. در صورتی که ترجمه عنوان توسط فهرستنویس انجام گرفته باشد در فیلد 541 قرار می‌گیرد مگر آنکه این عنوان تنها عنوانی باشد که در رکورد مبدأ ‏وجود دارد.

دستیابی از طریق عنوان:

داده‌‏های فیلد فرعی $a‏ از فیلد 200‏ معمولاً برای دستیابی به رکورد از طریق عنوان به کار می‌رود، مشروط به اینکه برای نشانگر یک (1) که معرف اهمیت عنوان ‏است، ارزش ١ ‏تعریف شده ‏باشد. در مارک ایران، این فیلد تنها فیلدی است که برای ساختن شناسه افزوده ‏برای عنوان اصلی به کار می‌رود.

نام عام مواد:

نام عام مواد برای کلیه زبانها، اعم از فارسی و لاتین به زبان فارسی ذکر می شود. فهرست «‏نامهای عام مواد» در دستورالعمل ISBD ‏های مربوط آمده است. برای تک نگاشتها و پیایندهای چاپی ذکر [متن چاپی] لازم نیست. وقتی اثر دارای یک عنوان اصلی مشترک است و چند نوع ماده مختلف را دربرمی‌گیرد، هریک از نامهای عام در فیلدهای فرعی مربوط وارد می‌شود. «نام مواد مواد» هنگام نمایش، داخل کروشه قرار می‌گیرد. علامت کروشه جزو نقطه‌گذاریهای ISBD است و در رکورد وارد نمی‌شود.

فیلدهای مرتبط

101 زبان اثر

زبان عنوان اصلی اثر را که در فیلد فرعی $a از فیلد 200 ‏آمده ‏است می‌توان در فیلد فرعی و $g ‏از فیلد 101 ذکر کرد‏. چنانچه زبان در فیلد فرعی $g از فیلد 101 ‏وارد نشده باشد، فرض بر این است که زبان عنوان اصلی با زبان اول متن (که در اولین کاربرد ‏فیلد فرعی $a‏ از فیلد 101 می‌آید) یکسان است. زبان هر یک از‌ «عنوانها به زبان دیگر» در فیلد فرعی $z ‏از فیلد 200 ‏ ذکر می‌شود.

304 یادداشتهای مربوط به عنوان و نام پدیدآور

این فیلد برای یادداشتهای مربوط به محتوای فیلد 200 استفاده می‌شود.

312 یادداشتهای مربوط به عنوان مرتبط

این فیلد برای یادداشتهای مربوط به عنوان مرتبط به کار می‌رود.

423 انتشار همراه (فعلاً به کار نمی‌رود)

5-- بلوک عنوانهای مرتبط

این بلوک برای شناسه‌های افزوده «عنوان به زبان دیگر» (که در فیلد فرعی $d در فیلد 200 می‌آید)، و برای عنوانهای گوناگون (مانند عنوان عطف) به کار می رود.

530 کلید عنوان (پیایندها)

وقتی اثر اصلی حاوی کلید عنوان است (که ممکن است با عنوان اصلی یکسان باشد یا نباشد) در فیلد 530 وارد می‌شود.

مثال 1:

200 1#$a اصول روانشناسی$eاصول سازگاری$fنوشته نرمان ل. مان $gترجمه محمود ساعتچی$g مقدمه رضا آراسته

نمایش رکورد مطابق دستورالعمل ISBD: اصول روانشناسی: اصول سازگاری/ نوشته نرمان ل. مان؛ ترجمه محمود ساعتچی؛ مقدمه رضا آراسته.

مثال 2:

200 1#$a آزمونهای روانی$eمبانی نظری و عملی$fتالیف حمزه گنجی

نمایش رکورد مطابق دستورالعمل ISBD: آزمونهای روانی: مبانی نظری و عملی/ تالیف حمزه گنجی

مثال 3:

200 1#$a(گزارش عملکرد دهساله (1358-1367$bمیکروفیلم$h بخش چهارم $iعملکرد سال 1362 $f بانک صنعت و معدن

نمایش رکورد مطابق دستورالعمل ISBD: گزارش عملکرد دهساله ( 1358-1367) [میکروفیلم]. بخش چهارم، عملکرد سال 1362/ بانک صنعت و معدن

مثال 4:

200 1#$aپنجاه غزل از حافظ$eفارسی - انگلیسی$fd=Fifty poems of Hafiz $gترجمه آرتور آربری$zeng 510 1#$aFifty poems of Hafiz

«عنوان به زبان دیگر» اثر به زبان انگلیسی است و نیاز به شناسه افزوده دارد. از این رو در فیلد 510 تکرار شده است.

نمایش رکورد مطابق دستورالعمل ISBD:

پنجاه غزل از حافظ: فارسی – انگلیسی = Fifty poems of Hafiz/ ترجمه آتور آربری

مثال 5:

200 1#$aآمازیا$aو اشعه سبز$fژول ورن

کتاب حاوی دو اثر از یک نویسنده بدون عنوان مشترک است.

نمایش رکورد مطابق دستورالعمل ISBD:

آمازیا و اشعه سبز/ ژول ورن

مثال 6:

200 1#$aدوره جدید لینگافن$fموسسه لینگافن$f=lingaphone Institute

اثر دارای «نام پدیدآور‌» به زبان‌های فارسی و انگلیسی است.

نمایش رکورد مطابق دستورالعمل ISBD:

دوره جدید لینگافن/ موسسه لبنگافن= Linguaphone Institute

مثال 7:

200 1#$aخاطرات ظل‌السلطان$iسفرنامه فرنگستان$fنوشته مسعود میرزا ظل‌السلطان$g باهتمام و تصحیح حسین خدیو جم و ایرج افشار

اثر دارای عنوان مشترک برای هر سه جلد و عنوان انفراد‏ی برای هر یک از جلدهاست.

اولین «نام پدیدآور» در فیلد فرعی $f وارد ‏شده و سایر پدیدآوران در ‏فیلد فرعی $g ‏آمده‌اند. این مثال نشان می‌دهد که نام پدیدآور می‌تواند حاوی بیش از یک نام باشد.

نمایش رکورد مطابق دستورالعمل ISBD:

خاطرات ظل السلطان. سفرنامه فرنگستان/ نوشته مسعود میرزا ظل السلطان؛ باهتمام و تصحیح حسین خدیو جم و ایرج افشار

مثال 8:

200 1#$aسفرنامه فرنگستان$fنوشته مسعود میرزا ظل‌السلطان$g باهتمام و تصحیح حسین خدیو جم و ایرج افشار

مثال 8 ‏همانند مثال 7 است که به صورت دیگری فهرست نویسی شده است.

نمایش رکورد مطابق دستورالعمل ISBD:

سفرنامه فرنگستان / نوشته مسعود میرزا ظل السلطان؛ باهتمام و تصحیح حسین خدیوجم و ایرج افشار

مثال 9:

200 1#$aکارهای عملی در بیولوژی جانور$fجانورشناسی$gجنین‌شناسی$fآ.بویمان

این مثال کاربرد بیش از یک «سایر اطلاعات عنوانی» را نشان می‌دهد.

نمایش رکورد مطابق دستورالعمل ISBD:

کارهای عملی در بیولوژی جانور: جانورشناسی: جنین شناسی / آ. بویمان

مثال 10:

200 1#$aراهنمای اینکوترمز$h1بخش$iشرایط اینکوترمز$hقسمت الف$iاصطلاحات بارزگانی بین‌المللی اینکوترمز

این مثال نشان می‌دهد که اثر دارای بخش و بخش فرعی است.

نمایش رکورد مطابق دستورالعمل ISBD:

راهنمای اینکوترمز. بخش 1، شرایط اینکوترمز. قسمت الف، اصطلاحات بازرگانی بین المللی اینکوترمز

مثال 11:

200 1#$aسیسیل$fژان آنوی$c«قطاری بنام «هیاوانا$fتورنتون وایلدر$cپیراندللو$fمردی که گلی در دهان داشت

نمایش رکورد مطابق دستورالعمل ISBD:

سیسیل/ ژان آنوی. قطاری بنام «هیاوانا»/ تورنتون وایلدر. مردی که گلی در دهان داشت/ پیراندللو

کتاب حاوی 3 اثر از نویسندگان مختلف بدون عنوان مشترک است.

توجه داشته باشید که فیلد فرعی f$ (نام پدیدآور) بعد از هر عنوان تکرار شده است.

مثال 12:

200 1#$aپرونده‌های کاغذی$eنامه‌هائی از اسرای ایرانی$d= The Paper records$eletter from Iranian captives$fسازمان تبلیغات اسلامی$gویراستاری معصومه آبادی$zeng

نمایش رکورد مطابق دستورالعمل ISBD: پرونده‌های کاغذی: نامه‌هایی از اسرای ایرانی = The Paper records: letters form Iraninan captives / سازمان تبلیغات اسلامی؛ ویراستاری معصومه آبادی

مثال 13:

200 1#$aکودکان ناسازگار$eاهانت و خشونت$d=les enfantes caracteriels$el injure et la violence$fتالیف ژاک بوشارلا$gترجمه محمدرضا شجاع رضوی$g=$f traduit par Mohammad Reza Shoja Razavi $zfre

این مثال تکرار فیلد فرعی $g را برای پدیدآور دیگر به زبان فرانسه نشان می‌‌دهد. در فیلد فرعی $d «عنوان به زبان دیگر» ضبط شده است. فیلد فرعی $z نیز زبان «عنوان به زبان دیگر» را نشان می‌دهد.

نمایش رکورد مطابق دستورالعمل ISBD:

کودکان ناسازگار: اهانت و خشونت Les Enfants caracteriels: l injure et la= violence/ تالیف ژاک بوشارلا؛ ترجمه محمدرضا شجاع رضوی = traduit par Mhohmmad Reza Shoja Razavi