C
R
A
M
N
A
R
I

  215 مشخصات ظاهری

 

 

تعریف فیلد

این فیلد حاوی اطلاعات مربوط به مشخصات ظاهری اثر است و با ‌«ناحیه ‏مشخصات ظاهری» در ISBD مطابقت دارد.

چگونگی کاربرد

اختیاری. در صورتی که لازم باشد مشخصاث ظاهری هر بخش از یک مجموعه چند رسانه‌ای (multimedia kit) توصیف شود، تکرارپذیر است.

نشانگر ها

نشانگر 1: خالی (تعریف نشده)

نشانگر 2: خالی (تعریف نشده)

فیلد فرعی

 نام خاص و کمیت اثر$a

این فیلد فرعی حاوی نام خاص و نوع ماده اثر (مثال ٩‏) و یا نشان دهنده تعداد جلد یا صفحه یا قطعات اثر است (مثالهای 1، 2، 3، 5 و 6‏).

 سایر جزيیات$c

تمام داده‌های مربوط به ظاهر اثر که در جای دیگری از فیلد 215‏ یا در فیلدهای یادداشت نیامده باشد، در این فیلد فرعی ذکر می‌شود، مثلا جزییات تصویری، اینکه اثر رنگی، ناطق و مانند آن است (مثالهای 7، 8 و 9 ‏). تکرارناپذیر.

 ابعاد اندازه اثر$d

در این فیلد فرعی ذکر می‌شود (مثالهای 4، 7 و 9‏). به طور معمول قطع اثر (طول و عرض) تعیین نمی‌شود، مگر اینکه اثر در قطع نامانوسی منتشر شده ‏باشد یا اینکه اثر با دو وضعیت نشر همسان ولی در دو قطع مختلف چاپ شده باشد. در این صورت عرض و طول کتاب به سانتیمتر مشخص می‌شود. تکرارپذیر.

 مواد همراه اثر$e

این فیلد فرعی حاوی توضیحی کوتاه درباره موادی است که همراه اثر و برای استفاده با آن منظور شده است (مثالهای ٣ ‏و ۵ ‏). تکرارپذیر.

نکاتی درباره محتوا اطلاعات ISBD

نقطه‌گذاریهایی را که در مرز فیلدهای فرعی واقع می‌شود معمولاً نباید وارد کرد. اما لازم است نقطه گذاریهای جداکننده‌ای را که در درون فیلد فرعی قرار می‌گیرد وارد نمود (مثال ۴‏). برای اطلاعات بیشتر درباره داده‌های این فیلد به ISBD مربوط مراجعه کنید. جدول زیر، چگونگی انطباق این فیلد با قواعد ISBD را نشان می‌دهد.

فیلد فرعی مارک ایران نام عناصر بخش (ISBD(G نقطه‌گذاری آغازین
$a نام خاص و کمیت اثر 5-1 ناحیه جدید
$c سایر جزئیات 5-2 :
$d ابعاد 5-3 ؛
$e مواد همراه اثر 5-4 +

فیلدهای مرتبط

105 فیلد داده‌های کد شده: تک‌نگاشتها: کدهای تصویری (جایگاههای نویسه‌ای 0-3)

307 یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری

هر یک از جزئیات مربوط به مشخصات ظاهری که جایی در فیلد 215‏ ندارد، به عنوان یادداشت در فیلد 307‏ وارد می‌شود.

مثال 1

مثال 2

مثال 3

مثال 4

مثال 5

مثال 6

مثال 7

مثال 8

مثال 9