C
R
A
M
N
A
R
I
اخبار

بیست و دومین جلسه طرح توسعه مارک ایران، با حضور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد

بیست و دومین جلسه طرح «توسعه مارک ایران» سه شنبه سوم مرداد 1396، با حضور اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

تاریخ نگاری وب سایت جامع مارک ایران

این وب سایت نتیجه به ثمر رسیدن طرح پژوهشی مصوبه شورای عالی پژوهش 21/12/95 با عنوان "تحليل و پياده سازي وب گاه جامع مارك ايران" است

   بلوک چهار: شناسه رابط

 

لازم است شرحی درباره فیلدهای رابط و نوع محتوای این فیلدها هنگام مبادله رکوردها ارائه شود. هر فیلد شناسه رابط، شامل فیلدهای فرعی است که اثری را که ارتباط با آن ایجاد می‌شود مشخص می‌کند. داده‌های این فیلد باید برای شناسایی رکورد اثری که به آن ارتباط داده می‌شود کافی باشد یا اگر رکوردی برای آن اثر وجود ندارد خود اثر را شناسایی کند.

 

- 410 فروست

- 411 فروست فرعی

- 421 پیوست

- 422 نشریه مادر

- 423 اثر همراه

-430 ادامه ی:

-431 ادامه ی بخشی از:

-432 جايگزين شده با:

-433 جایگزین شده با بخشی از:

-435 ادغام شده با بخشی از:

-436 یکی شده از ادغام:

-437 جدا شده از:

-440 ادامه یافته با:

-441 ادامه یافته در بخشی از:

-442 از این پس با عنوان:

-443 از این پس بخشی از:

-444 جذب شده در:

-445 جذب شده در بخشی از:

-446 تقسیم شده به عنوانهای:

-447 يکي شده با xxx با عنوان جدید:

-448 تغيير یافته به عنوان قبلی :

-451 ویراست دیگری از اثر در قالب همان رسانه (هم رسانه)

-452 ویراست دیگری از اثر در قالب رسانه ای دیگر (دیگر رسانه)

-453 ترجمه

-454 ترجمه از

-455 باز تکثير از

-456 باز تکثير

-461 مجموعه

-462 زير مجموعه

-463 قطعه (شماره مجله و ...)

-464 قطعه ـ تحلیل (مقاله، فصل، و...)

-470 اثر نقد شده

-481 صحافی شده در این مجلد

-482 صحافی شده با

-488 آثار مرتبط دیگر