C
R
A
M
N
A
R
I

  010 شماره استاندارد بین‌المللی کتاب (شابک = ISBN)

 

تعریف فیلد  
این فیلد شامل شابک و ویژگی هایی است که می‌تواند شابک‌ها را، ‏در صورتیکه رکورد بیش از یک شابک داشته باشد، از هم متمایز کند. این فیلد با ناحیه «‏شماره استاندارد (یا « ‏شماره ‏مشابه») و «شرایط تهیه» ISBD مطابقت دارد. حتی اگر شماره شابک وجود نداشته باشد هم می‌توان "شرایط تهیه" یا بها را در این فیلد منظور کرد.

چگونگی کاربرد

 
اختیاری. در صورتیکه بیش از یک شابک معتبر وجود د‏اشته باشد این فیلد تکرارپذیر است.

نشانگر ها

نشانگر 1: خالی (تعریف نشده) نشانگر 2: خالی (تعریف نشده)

فیلد های فرعی

$a شماره شابک

شماره کامل شابک به اضافه خطوط اتصال. تکرار ناپذیر

$b ویژگیها

در اینجا ویژگیهای شابک فیلد فرعی $a (اگر وجود داشته باشد) تعریف می‌شود. این ویژگیها عبارتند از نام ناشر، وضعیت صحافی یا ارتباط شابک با یک مجموعه یا جلد مشخص. تکرارناپذیر.

$d شرایط تهیه و بها

بهای یک مدرک و هرگونه توضیح در مورد تهیه آن (مثال های 1، 2، 3، 4، 5، 6 و 7). تکرار ناپذیر.

$z شابک اشتباه

منظور شابکی است که اشتباه به کار برده شده یا فاقد اعتبار باشد. این اشتباه ممکن است ناشی از تخصیص یک شماره واحد به دو اثر مختلف باشد، که در این صورت در مورد کتاب حاضر حذف می‌شود (مثال 7) یا آنکه شماره شابک دارای اشتباه چاپی باشد (مثال 8). تکرارپذیر.

نکاتی درباره ی محتوا

ساختار شابک

شابک یک شماره منحصر به فرد است که بر مبنای استاندارد ISO 2108 به یک اثر منتشر شده تعلق می‌گیرد. شابک از چهار بخش متمایز تشکیل می‌شود که هر بخش به وسیله خط اتصال یا فاصله از هم جدا می‌شود. در مارک ایران استفاده از خط اتصال توصیه می‌شود. چهار بخش عبارتند از:

شناسگر گروه: این شناسگر توسط سازمان بین‌المللی ISBN به هر کشور، یا ‏گروهی از کشورها یا گروهی از زبانها تخصیص داده می‌شود. سازمانهای ‏بین‌المللی مانند سازمان ملل نیز شناسگر گروهی خود را دارند‏.

شناسگر ناشر: این شناسگر توسط سازمان ملی یا منطقه‌ای ISBN به هر ناشر تخصیص داده می‌شود.

شناسگر عنوان: این شناسگر توسط ناشر به هر عنوان (هر ویرایش و شکلهای مختلف هر عنوان) تخصیص داده می‌شود.

رقم کنترل: این رقم بر مبنای ٩ ‏رقم دیگر شابک محاسبه می‌شود. همه ارقام شابک به استثنای رقم کنترل که می‌تواند شماره یا رقم رومی x‏ باشد، از اعداد تشکیل شده است. (منظور از رقم رومی حرف x است که مساوی عدد ده است). برای اطلاع از جزئیات این استاندارد به ISO 2108 رجوع کنید .

فرمت داده‌ها

کلمه « شابک » یا حروف " ISBN " که معمولاً روی اثر چاپ می شود در فیلد 010 ‏وا‌رد نمی‌شود.

هر شابک یا ISBN اشتباه باید در فیلد فرعی $z ‏وارد شود. شابک اشتباه که روی کتاب آمده باشد ممکن است برای بازیابی آن اثر مورد استفاده قرار گیرد. گذاشتن خط اتصال برای مشخص کردن بخشهای جداگانه شابک در فیلدهای فرعی ‏$a و $z‏ الزامی است. هیچگونه علامت نقطه گذاری دیگری مجاز نیست. به طور معمول ‏هر کتاب یک شماره شابک دارد. با اینهمه مواردی هست که یک رکورد واحد ممکن است بیش از یک شابک بگیرد (مثال 6 ‏).

شرایط تهیه و بها معمولاً با شابک ارتباط دارد و در همان فیلد می‌آید. نقطه‌گذاری بین داده‌ها طبق معمول باید حفظ شود.

فیلد‏ 010 ‏برای هر شابک معتبر باید تکرار شود. این فیلد باید برای شابک فاقد ‏اعتبار ‏نیز تکرار شود. مگر اینکه روشن باشد که شابک فاقد اعتبار مربوط به شابک معتبری است که در رکورد وارد شده است. در اینصورت شابک فاقد اعتبار در همان فیلدی وارد می‌شود که شابک معتبر مربوط وارد شده است (مثال‌های 7 و 8‏). برخی از سازمانها شابک را بعنوان شناسگر رکورد در فیلد 001‏ وارد می‌کنند. به هر حال شماره شابک در فیلد 010 ‏نیز وارد می شود.

فیلدهای مرتبط

011 شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها (شاپا = ISSN)

شماره‌ای مشابه شابک که برای نشریات ادواری (پیایندها) به کار می‌رود.

مثال 1:

کتاب با بهای 22000 ریال منتشر شده و شماره شابک در مدرک 5-323-312-964 است.

مثال 2:

بهای کتاب در خارج از کشور 8000 ریال است.

مثال 3:

کتاب به دو صورت جلد شومیز و گالینگور منتشر شده و شماره شابک ندارد.

مثال 4:

کتاب برای اعضای انجمن تخفیف دارد.

مثال 5:

کتاب بها ندارد.

مثال 6:

رکورد کتاب برای جلد دوم یک دوره ۶ ‏جلدی تهیه شده است. هر جلد دارای شماره شابک جداگانه است. دوره ۶ ‏جلدی دارای شماره شابک و بهای جداگانه است.

مثال 7:

ناشر اشتباهاً یک شماره شابک را به چند اثر داده است. شماره شابک صحیح که از طرف سازمان ملی تخصیص داده شده است در فیلد فرعی $a و شماره شابک اشتباه در فیلد فرعی $z قرار می‌گیرد.

مثال 8:

شابک اشتباه در فیلد فرعی $z آمده است.