C
R
A
M
N
A
R
I

  606 موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام)

 

تعریف فیلد

این فیلد حاوی یک اسم عام یا عبارت اسمی عام است که موضوع قرار گرفته است.

چگونگی کاربرد

اختیاری. تکرارپذیر.

نشانگر ها

نشانگر 1: سطح موضوعی اثر

این نشانگر برای تمیز توصیفگرهای اولیه و ثانویه به کار می‌رود. آن اصطلاحی اولیه ‏(ارزش 1‏) به حساب می‌آید که حاوی موضوع اصلی اثر باشد. اصطلاحی که جنبه کم اهمیت‌تر موضوع را برساند ثانویه محسوب می‌شود (ارزش «2»). ارزش «0» موقعی به کار می‌رود که نتوان بین توصیفگرهای اولیه و ثانویه تمیز قائل شد.

0 ارزش‌گذاری نشده

1 اصطلاح اولیه

2 اصطلاح ثانویه

# اطلاعی در دست نیست

نشانگر 2: خالی (تعریف نشده)

فیلدهای فرعی

$a عنصر شناسه‌ای

این فیلد فرعی حاوی اصطلاح، به همان شکلی است که سرعنوان موضعی مورد استفاده تعیین کرده است. تکرارناپذیر.

$j تقسیم فرعی شکلی

این فیلد فرعی حاوی اصطلاحی است که به موضوع اضافه می‌شود تا نوع و شکل اثر را مشخص نماید (مثال 7). تکرارپذیر.

$x تقسیم فرعی موضوعی

این فیلد فرعی حاوی اصطلاحی است که به سرعنوان موضوعی اضافه می‌شود تا جنبه خاص آن را مشخص کند (‏مثالهای 2 و 3). تکرارپذیر.

$y تقسیم فرعی جغرافیایی

این فیلد فرعی حاوی نام محلی است که به موضوع اضافه می‌شود تا ارتباط موضوع را با محل مشخص نماید (‏مثالهای 2 و 4). تکرارپذیر.

$z تقسیم فرعی دوره‌ای

این فیلد فرعی حاوی تاریخی است که به سرعنوان موضوعی اضافه می‌شود تا دوره زمانی موضوع را مشخص کند (‏مثالهای 5). تکرارپذیر.

$2 کد سیستم

این فیلد فرعی حاوی کد سیستمی است که سرعنوان موضوعی از آن اخذ می‌شود. توصیه می‌شود فیلد فرعی $2 در تمام موارد ذکر شود. برای ‏فهرست این کدها به پیوست چهار نگاه کنید. تکرارناپذیر.

$3 شماره رکورد مستند

این فیلد فرعی حاوی شماره کنترل رکورد مستند سرعنوان موضوعی است. از این فیلد فرعی برای مستندهای مارک ایران استفاده می‌شود. تکرارناپذیر.

نکاتی درباره محتوا

این فیلد حاوی داده‌هایی است که از سرعنوان موضوعی مورد استفاده برگرفته شده باشد.

فیلدهای مرتبط

607 نام جغرافیایی به منزله موضوع

وقتی یک نام جغرافیایی موضوع قرار می‌گیرد، به جای 606 از 607 ‏استفاده می‌شود.

مثالها:

مثال 1:

مثال 2:

کتاب در دست فهرستنویسی تحت عنوان منابع انرژی دارای دو موضوع است.

مثال 3:

مثال 4:

 

مثال 5:

مثال 6:

اثر درباره نشریه ادواری مربوط به زیست‌شناسی است.

مثال 7:

اثر نشریه ادواری است که موضوع آن زیست‌شناسی است.