C
R
A
M
N
A
R
I

  910 اطلاعات مربوط به فهرستنویس و اپراتور

 

تعریف فیلد

این فیلد حاوی اطلاعات مربوط به فهرستنویسان و اپراتورها است.

چگونگی کاربرد

اختیاری. تکرارپذیر.

نشانگر ها

نشانگر 1: خالی (تعریف نشده)

نشانگر 2: خالی (تعریف نشده)

فیلد های فرعی

$a نام خانوادگی فهرستنویس

این فیلد فرعی حاوی نام خانوادگی فهرستنویس است. تکرارناپذیر.

$b نام فهرستنویس

این فیلد فرعی حاوی فهرستنویس است. تکرارناپذیر.

$c تاریخ فهرستنویسی

این فیلد فرعی حاوی تاریخ فهرستنویسی (به شکل YYYYMMDD) است. تکرارناپذیر.

$d نام خانوادگی اپراتور

این فیلد فرعی حاوی نام خانوادگی اپراتور است. تکرارناپذیر.

$e نام اپراتور

این فیلد فرعی حاوی نام اپراتور است. تکرارناپذیر.

$f تاریخ ورود اطلاعات

این فیلد فرعی حاوی تاریخ ورود اطلاعات توسط اپراتور است. تکرارناپذیر.

نکاتی درباره محتوا

این فیلد به منظور تهیه آمار و ارزیابی فهرستنویسان بخش سازماندهی و اپراتورها پیش‌بینی شده است.

مثال 1: