C
R
A
M
N
A
R
I

  600 نام شخص به منزله موضوع

 

تعریف فیلد

این فیلد حاوی نام مستند شخصی است که موضوع قرار گرفته و ممکن است دارای اطلاعات موضوعی دیگری نیز باشد.

چگونگی کاربرد

اختیاری. تکرارپذیر

نشانگر ها

نشانگر 1: خالی (تعریف نشده)

نشانگر 2: نشانگر شکل نام

این نشانگر مشخص می‌کند که نام شخص باید برحسب نام کوچک یا نام کوچک و نام خانوادگی به طور مستقیم، وارد شود یا به صورت مقلوب، زیر نام خانوادگی، نام اشهر یا نظایر آن برود.

0 نام کوچک، یا نام و نام خانوادگی به صورت مستقیم، موضوع قرار گرفته است.

1 نام خانوادگی (اشهر و غیره) و سپس نام کوچک به صورت مقلوب، موضوع قرار گرفته است.

فیلدهای فرعی

$a عنصر شناسه ای

این فیلد فرعی حاوی آن قسمت از نام است که در شناسه قرار می‌گیرد؛ در فیلد 600 ‏حضور این فیلد فرعی الزامی است. تکرارناپذیر.

$b سایر عناصر نام

هنگامی که نام خانوادگی یا نام اشهر و غیره سرشناسه قرار گرفته است (مثالهای 1، 2، 5 و 6)، این فیلد فرعی برای سایر عناصر نام مانند نام کوچک و دیگر اجزای آن به کار می رود. در اینصورت نشانگر شکل نام باید عدد 1 باشد. تکرارناپذیر.

$c سایر افزوده‌های نام (غیر از تاریخ)

این فیلد فرعی حاوی سایر افزوده‌هایی (غیر از تاریخ) است که جزء لاینفک نام نیستند، مثل: عنوان، لقب، مقام یا منصب (مثال 4‏). تکرارپذیر برای افزوده‌های دوم و بعد از آن.

$d شماره‌های ترتیبی (نوشتاری)

این فیلد فرعی حاوی شماره‏ های ترتیبی است که در مورد برخی از نامها مثل امامان، شاهان، پاپ‌ها، و روحانیون مسیحی به کار می‌رود. اگر یک لقب (یا ‏قسمت دیگری از نام کوچک) همراه ‏با شماره‌‏های ترتیبی است، این لقب هم ‏باید ذکر شود (مثالهای 3 و 4‏). وقتی از این فیلد فرعی استفاده می‌شود نشانگر شکل نام عدد صفر خواهد بود. تکرارناپذیر.

$f تاریخ

این فیلد فرعی حاوی تاریخ و کوته‌نوشتهایی است نوع تاریخ را مشخص می‌کند. کلیه مشخصه‌هایی که به تاریخ مربوط می‌شود (مثل: شکوفایی، تولد، مرگ و غیره) نیز باید به صورت کامل یا اختصاری در همین فیلد فرعی وارد شود (مثالهای 2، 3، 4، 5 و 6). تمام تاریخها برای شخصی که نام او در این فیلد قرارگرفته باید ‏در $f وارد شود. تکرارناپذیر.

$j تقسیم فرعی شکلی

این فیلد فرعی حاوی اصطلاحی است که به موضوع اضافه می‌شود تا نوع و شکل اثر را مشخص نماید (مثال 7). تکرارپذیر.

$t عنوان

به کار نمی‌رود. برای سرعنوان موضوعی پدیدآور و عنوان، از فیلد 604 استفاده می‌شود.

$x تقسیم فرعی موضوعی

این فیلد فرعی حاوی اصطلاحی است که برای اخص کردن موضوع به سرعنوان موضوعی اضافه می‌شود (مثالهای 2، 3، 5 و 6‏). تکرارپذیر.

$y تقسیم فرعی جغرافیایی

این فیلد فرعی حاوی نام محلی است که به موضوع اضافه می شود تا ارتباط بین شخصی را که موضوع قرار گرفته است با آن محل مشخص کند (مثال ۵ ‏). تکرارپذیر.

$z تقسیم دوره‌ای

این فیلد فرعی حاوی تاریخی است که به سرعنوان موضوعی اضافه می‌شود تا دوره زمانی مربوط به نامی را که موضوع قرار گرفته است مشخص کند. تکرارپذیر.

$2 کد سیستم

این فیلد فرعی حاوی کد سیستمی است که سرعنوان موضوعی از آن اخذ می‌شود. توصیه می‌شود فیلد فرعی $2 در تمام موارد ذکر شود. برای فهرست این کدها به پیوست چهار نگاه کنید. تکرارناپذیر.

$3 شماره رکورد مستند

این فیلد فرعی حاوی شماره کنترل رکورد مستند سرعنوان موضوعی است. از این فیلد فرعی برای مستندهای مارک ایران استفاده می‌شود. تکرارناپذیر.

نکاتی درباره محتوا

این فیلد به منظور ثبت نام اشخاصی که موضوع قرار می‌گیرند به کار می‌رود. ‏ساختار و ترتیب این سرعنوانها باید ‏عیناً همانگونه باشد که در مقام مسؤولیت ‏معنوی اثر به کار می‌رود. فیلدهای فرعی a$، $b، $c، $d و $f از همان شکلی که در فیلد 700‏ بدان اشاره خواهد شد پیروی می‌کند (برای توضیحات بیشتر درباره حدود و محتوای این فیلدهای فرعی به فیلد 700 رجوع کنید). برخلاف فیلد 700‏، ‏این فیلد می‌تواند حاوی عناصر دیگری علاوه بر نام و افزوده‌های آن باشد. ممکن ‏است برای خاص کردن موضوع، اصطلاحهایی از جمله تقسیمهای فرعی موضوعی، جغرافیایی و دوره‌ای به سرعنوان اضافه شود. این اصطلاحها و ترتیب همه فیلدهای فرعی، تابع قواعد نظام سرعنوان موضوعی یا اصطلاحنامه مورد استفاده خواهد بود.

فیلدهای مرتبط

601 نام تنالگان به منزله موضوع

وقتی یک تنالگان، و نه یک شخص، موضوع قرار می‌گیرد، از فیلد 601 استفاده می‌شود.

602 نام خاندان به منزله موضوع

وقتی نام یک خاندان، و نه یک شخص، موضوع قرار می‌گیرد، از فیلد 602 استفاده می‌شود.

604 پدیدآور و عنوان به منزله موضوع

وقتی موضوع اثر، پدیدآور و عنوان است از فیلد 604 استفاده می‌شود.

مثالها

مثال 1:

مثال 2:

  

رکورد مربوط به کتاب نقدی بر سعدی و مولوی است که دارای دو موضوع می‌باشد.

مثال 3:

رکورد، مربوط به کتاب زندگانی حضرت امام حسین سیدالشهداء است که دارای دو موضوع می‌باشد.

 

مثال 4:

مثال 5:

مثال 6:

مثال 7: