C
R
A
M
N
A
R
I

  100 داده های کلی پردازش

 

تعریف فیلد

این فیلد حاوی داده‌های کد شده با طول ثابت است که برای رکورد تمام رسانه‌ها‏ (کتاب، پیایند، نقشه ... ) به کار می‌رود.

چگونگی کاربرد

الزامی. تکرارناپذیز

نشانگر ها

نشانگر 1: خالی (تعریف نشده) نشانگر 2: خالی (تعریف نشده)

فیلد فرعی

$a داده‌های کلی پردازش

تمام داده‌های وارد شده در فیلد فرعی $a ‏به وسیله جایگاه نویسه‌ای آنها در ‏این فیلد فرعی شناسایی می‌شوند. جایگاههای نویسه‌ای، از صفر تا 35 ‏شماره‌گذاری شده‌اند و جای آنها در این فیلد فرعی همواره ثابت و محفوظ است. تکرارناپذیر.

نام داده ها

تعداد نویسه ها

جایگاه نویسه ای

تاریخ ورود رکورد الزامی

8

0-7

نوع تاریخ نشر

1

8

تاریخ نشر 1

4

9-12

تاریخ نشر 2

4

13-16

کد مخاطبان

3

17-19

کد انتشارات دولتی

1

20

کد رکوردهای تعدیل شده

1

21

زبان فهرستنویسی (الزامی)

3

22-24

کد نویسه گردانی

1

25

مجموعه نویسه‌ها (الزامی)

4

26-29

مجموعه نویسه‌های اضافه

4

30-33

خط عنوان

2

34-35

نکاتی درباره محتوا

a$/ 7-0 تاریخ ورود رکورد (الزامی)

هشت نویسه عددی مطابق با استاندارد ایزو (ISO 8601-1988)‏ به تاریخ اختصاص داده شده است. شکل این هشت نویسه عبارت است از YYYYMMDD که در آن Y به معنی سال، M به معنی ماه، و D به معنی روز است. در صورتیکه ماه و روز یک رقمی باشد، به جای رقم اول صفر گذاشته می‌شود. این تاریخ نشان‌دهنده تاریخ ورود رکورد به کامپیوتر است و به این وسیله عمر رکورد در کامیپوتر مشخص می‌شود. ویراستاری تغییری در تاریخ رکورد نمی‌دهد زیرا تاریخ اولیه ورود باید همیشه حفظ شود.

مثال 1:

19931226: جایگاه نویسه‌ای 0-7

رکورد نخستین بار در پنجم دیماه 1372 وارد فایل کامپیوتر شده است.

a$/ 16-8 نوع تاریخ نشر: تاریخ نشر 1 و تاریخ نشر 2

یک کد تک نویسه‌ای (جایگاه نویسه‌ای 8) نوع تاریخ اثر را بر مبنای زمینه‌های ‏یازده گانه زیر تبیین می‌کند. این کد نوع تاریخهایی را تبیین می‌کند که در جایگاه ‏تاریخ نشر 1 (جایگاه نویسه‌ای 9-12) و تاریخ نشر 2 ‏(جایگاه نویسه‌ای 13-16)‏ می‌آید. این تاریخها همیشه به صورت یک عدد چهار نویسه‌ای که ‏نمایشگر سال است نشان داده می‌شود.

فیلد مرتبط

تاریخ نشر را در فیلد 210 نیز وارد کنید.

a = پیایندهای جاری.

b = پیایندهایی که نشر آنها متوقف شده است.

c = پیایندهایی که وضعیت نشر آنها نامعلوم است.

d = تک نگاشتهایی که انتشار آنها در زمان نشر کامل است یا در همان سال کامل می‌شود. کد d نشانگر تک نگاشتی است که در یک جلد یا بخش منتشر شده یا اینکه بخشها و جلدهای مختلف آن همزمان یا طی یک سال واحد انتشار یافته باشد. ‏اگر تاریخ نامشخص باشد از کد f استفاده کنید. اگر تک نگاشت در طول زمانی ‏بیش از یک سال منتشر شده باشد از کد « g » استفاده کنید. تاریخ نشر 1 شامل تاریخ نشر است. تاریخ نشر 2 خالی خواهد بود.

e = باز تکثیر این کد برای آثاری به کار می‌رود که به عنوان تجدید چاپ، یا هرگونه باز تکثیر فهرستنویسی می‌شوند. این کد شامل ویرایش‌های جدید نمی‌شود. تاریخ نشر 1 حاوی تاریخ انتشار اثر تجدیدچاپ شده است. تاریخ نشر 2 ‏حاوی نخستین تاریخ انتشار اثر است. چنانچه هریک از دو تاریخ فوق نامشخص باشد، به جای ارقام مذکور علامت خالی گذاشته می‌شود.

f = تک نگاشتی که تاریخ نشر آن نامعلوم است. تاریخ نشر 1 ‏حاوی نخستین تاریخ احتمالی انتشار اثر است. تاریخ نشر 2 ‏حاوی آخرین تاریخ احتمالی انتشار اثر است. لازم است ارقام هر دو تاریخ گذاشته شده و از علامت خالی استفاده نشود.

g = تک‌نگاشتی که تاریخ نشر آن بیش از یک سال است. تاریخ نشر 1 حاوی سال شروع انتشار است. اگر سال شروع انتشار نامعلوم باشد، می‌توان علامت خالی را جایگزین ارقام نامعلوم کرد. تاریخ نشر 2 ‏حاوی سال پایانی انتشار است. چنانچه انتشار اثر هنوز ادامه داشته باشد رقم 9999 ‏ جایگزین آن می‌شود. اگر سال پایانی نشر نامعلوم باشد، علامت ‏خالی جایگزین ارقام نامعلوم می‌شود.

h = تک‌نگاشتی که هم تاریخ انتشار و هم تاریخ حق مولف دارد. تاریخ نشر 1 حاوی تاریخ انتشار اثر است. تاریخ نشر 2 حاوی تاریخ حق مولف اثر است.

i = تک‌نگاشتی که هم تاریخ تولید و هم تاریخ ترخیص (برای فیلم یا نوار موسیقی) دارد. تاریخ نشر 1 حاوی تاریخ ترخیص است. تاریخ نشر 2 حاوی تاریخ تولید است.

j = آثاری که تاریخ انتشار دقیق دارد. این کد وقتی به کار می‌رود که ضبط ماه و احتمالاً روز انتشار اثر حائز اهمیت باشد. تاریخ نشر 1 حاوی سال انتشار است. تاریخ نشر 2 ‏حاوی تاریخ دقیق‌تر به شکل "MMDD" است. در صورتیکه ماه و روز یک رقمی باشد، به جای رقم اول صفر گذاشته می‌شود. اگر از جایگاه پیش‌بینی شده برای روز استفاده نشود، با علامت خالی جایگزین ‏می‌شود.

u = .آثاری که تاریخ انتشار آن نامعلوم است تاریخ نشر 1 خالی است. تاریخ نشر 2 خالی است.

مثال 1:

d1997 # # # #

کتاب سه جلدی که در سال 1376 منتشر شده است.

مثال 2:

e19971995

اثری که در سال 1374 منتشر و در سال 1376 تجدید چاپ شده است.

مثال 3:

f19831987

کتابی که تاریخ نشر آن نامعلوم است، اما محتوای اثر نشان می‌دهد که کتاب احتمالاً بین سالهای 1362 و 1366 منتشر شده است (یا قبل از 1362 منتشر شده و تاریخ خرید آن 1362 ‏است).

مثال 4:

g19889999

کتابی که قرار است در پنج جلد منتشر شود. سال انتشار جلد اول 1377 ‏است و انتشار اثر هنوز ادامه دارد.

مثال 5:

g19951997

کتابی که در سه جلد بین سالهای 1374 و 1376 منتشر شده است.

مثال 6:

g1976197#

اثری که سال انتشار جلد اول آن 1355 ‏است، ولی سال انتشار جلد آخر نامعلوم است و ممکن است 1356 ‏یا 1357 ‏باشد.

مثال 7:

h19851983

کتابی که در سال 1985 در امریکا منتشر شده و تاریخ حق مولف آن 1983 است.

مثال 8:

j19850412

گزارش فنی که در دوازدهم آوریل 1985 در امریکا منتشر شده است.

a$/ 19-17 کد مخاطبان

این قسمت دارای سه جایگاه است که کدها به ترتیب از چپ به راست در آن وارد می‌شوند. چنانچه کد مخاطبان تعیین نشود جایگاهها با نویسه جانشین ‏جایگزین می‌شود. ‏a = کودکان و نوجوانان ‏در صورتی که از کدهای b‏، d ،c یا e استفاده نشود می‌توان این کد را به کار برد. b = تا 5 سالگی

c= 10-6 سالگی d= 15-11 سالگی e= 20-16 سالگی

k = بزرگسالان u = نامعلوم

a$/ 20 کد انتشارات دولتی

این کد تک نویسه‌ای نشان می‌دهد که رکورد جزو انتشارات دولتی هست یا خیر. انتشارات دولتی شامل نشریاتی است که توسط یک سازمان دولتی یا با هزینه یک سازمان دولتی انتشار یافته باشد. a = انتشارات دولتی f = انتشارات بین‌المللی شامل سازمانهای بین‌المللی، بین الدولی و سازمانهای وابسته و نمایندگیهای آنها، مثل یونسکو و کمیسیون ملی یونسکو u = نامشخص این کد وقتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که شناسایی اثر به عنوان دولتی یا غیردولتی غیرممکن باشد. y= انتشارات غیردولتی

a$/ 21 کد رکوردهای تغییر یافته

این کد تک نویسه‌ای نشان می‌دهد که آیا مجموعه نویسه‌های موجود برای برگرداندن اطلاعات روی اثر کافی است یا خیر. از آنجا که مجموعه نویسه‌های ماشینی محدود است، ناچار برخی اطلاعات روی اثر را باید تغییر داد، مثل خطوط خاص (مانند روسی که باید نویسه‌گردانی شود) یا برخی علایم ریاضی مثل یک حرف یونانی یا نشانه دیگری که باید به صورت نوشتاری برگردان شود. در رکوردهایی که صفحه عنوان آنها دارای تصاویر یا نمادهایی باشد که طبعاً در مجموعه نویسه‌های دیگر یافت نمی‌شود، کد 0 ‏به کار می‌رود.

0 = رکورد تغییرنیافته 1 = رکورد تغییریافته

a$/ 22 - 24 زبان فهرستنویسی (الزامی)

یک کد سه نویسه‌ای است که زبان فهرستنویسی را نشان می‌دهد. برای فهرست این کدها به «پیوست یک» ‏مراجعه کنید.

a$/ 25 کد نویسه‌گردانی

مارک ایران تا جای ممکن استفاده ‏از استاندارهای نویسه‌گردانی ISO را پیشنهاد می‌کند. این کد نشان می‌دهد که از نویسه‌گردانی‌های ISO در رکورد استفاده شده یا خیر. a = جدول نویسه‌گردانی ISO b = سایر c = نویسه‌گردانی‌های چندگانه: ISO یا جداول دیگر y = از هیچ جدول نویسه‌گردانی استفاده نشده است.

a$/ 29-26 مجموعه نویسه ها (الزامی)

دو کد دو نویسه‌ای، مجموعه نویسه‌های گرافیکی اصلی مورد استفاده در انتقال رکورد را نشان می‌دهد. جایگاههای 26 ‏- 27 ‏برای نشان دادن مجموعه گرافیکی ‏صفر (G0) و جایگاههای 28- 29 ‏برای نشان دادن مجموعه گرافیکی 1 (G1) به کار می رود. اگرمجموعه گرافیکی 1 ‏لازم نباشد جایگاههای 28- 29 ‏خالی می‌ماند. لازم است کدهای دو نویسه‌ای زیر به کار گرفته شود. در صورت نیاز می‌توان آنها را افزایش داد.

01 = ISO 646, IRV version (مجموعه پایه لاتین)

02 = ISO Registration # 37 (مجموعه پایه سیریلیک)

03 = ISO 5426 (مجموعه گسترش یافته لاتین)

04 = ISO DIS 5427 (مجموعه گسترش یافته سیریلیک)

05 = ISO 5428 (مجموعه یونانی)

06 = ISO 6438 (مجموعه نویسه‌ای کد شده آفریقایی)

07 = ISO 10586 (مجموعه گرجی)

08 = ISO 8957 (جدول یک (مجموعه عبری

09 = ISO 8957 (جدول دو (مجموعه عبری

11 = ISO 5426-2 (نویسه‌های لاتین مورد استفاده در زبانهای اقلیتهای اروپایی و حروف چاپی منسوخ)

50 = ISO 10646 یونی کد) سطح سوم)

90 = ISIRI 3342 (استاندارد کد تبادل اطلاعات 8 بیتی فارسی)

a$/ 33-30 مجموعه نویسه های اضافی

جایگاههای 30-31 برای نشان دادن مجموعه نویسه‌های گرافیکی اضافی 2 (G2) و جایگاههای 32-33 ‏برای نشان دادن مجموعه نویسه‌های گرافیکی ‏اضافی 3 ‏(G3) به کار می‌رود. برای مجموعه نویسه‌های اضافی از کدهای ‏دو نویسه‌ای مربوط به جایگاه‌های 26-29 ‏استفاده ‏کنید. اگر مجموعه ‏نویسه‌های اضافی لازم نباشد جایگاه ‏آنها خالی می‌ماند.

a$/ 35-34 خط عنوان

یک کد دو نویسه‌ای الفبای عنوان اصلی، یا در مورد پیایندها، الفبای کلید عنوان را نشان می‌دهد. در اینجا منظور الفبای عنوان در اثر اصلی است، نه مجموعه نویسه رکورد. در صورتیکه کدهای بین‌المللی استاندارد وجود نداشته باشد ازکدهای زیر استفاده کنید.

ba = لاتین

ga = یونانی

ca = سریلیک

ha = عبری

da = ژاپنی

ia = تایلندی

db = ژاپنی = کانجی

ja = دواناگری

dc = ژاپنی = کانا

ka = کره ای

ea = چینی

la = تامیلی

ma = گرجی

mb = ارمنی

fa = فارسی، عربی

zz = سایر

فیلدهای مرتبط

فیلدهای مرتبط در ارتباط با کدهای فوق ذکر شده است.

مثال 1:

100 ##$a 19980102g 19969999k##y0pery0190####fa

رکورد در دوازدهم دیماه 1376 وارد کامپیوتر شده است. کتابی است که جلد اول آن در سال 1375 منتشر شده و انتشار آن هنوز ادامه دارد. بزرگسالان مخاطبان کتاب هستند. کتاب توسط سازمانی غیردولتی منتشر شده و رکورد تغییر نیافته است. کتاب به زبان فارسی فهرستنویسی شده و از هیچ جدول نویسه گردانی استفاده نشده است.

یادداشتها

ارزش

جایگاه نویسه ای

تاریخ ورود رکود

19980102

0-7

کتابی که تاریخ انتشار آن از یکسال بیشتر است

g

8

سال انتشار جلد اول

1996

9-12

انتشار هنوز ادامه دارد

9999

13-16

مخاطبان بزرگسالان هستند

K##

17-19

انتشارات غیردولتی

Y

20

رکورد تغییر نیافته

0

21

زبان فهرستنویسی فارسی است

Per

22-24

نویسه گردانی نشده

Y

25

استاندارد ISO و ISIRI

0190

26-29

از مجموعه نویسه‌های اضافی استفاده نشده

####

30-33

الفبای عنوان فارسی است

fa

34-35

مثال 2:

100 ##$a 19981013g19931996llly0aray0190# # # #fa

رکورد در 21 مهر ماه 1377 وارد کامیپوتر شده است. کتابی است که در سه جلد بین سالهای 1372 و 1375 منتشر شده است. کد مخاطبان کتاب تعیین نشده و در نتیجه از نویسه جانشین (l) استفاده شده است. کتاب توسط سازمانی غیردولتی منتشر شده است. رکورد تغییر نیافته و از هیچ جدول نویسه گردانی استفاده نشده است. الفبای عنوان عربی است.

یادداشتها

ارزش

جایگاه نویسه ای

تاریخ ورود رکود

19981013

0-7

کتابی که تاریخ انتشار آن از یکسال بیشتر است

g

8

سال شروع انتشار

1993

9-12

سال پایانی انتشار

9999

13-16

کد مخاطبان تعیین نشده

IIII

17-19

از انتشارات غیردولتی

Y

20

رکورد تغییر نیافته

0

21

عربی زبان فهرستنویسی است

ara

22-24

نویسه گردانی نشده

Y

25

استاندارد ISO و ISIRI

0190

26-29

از مجموعه نویسه‌های اضافی استفاده نشده

####

30-33

الفبای عنوان عربی است

fa

34-35