C
R
A
M
N
A
R
I

 


 درباره ماتریس‌های انطباق فراد و فرساد به یونی‌مارک

سعیده اکبری‌داریان 

مقدمه

ماتریس‌های این مجموعه، انطباق بین خصیصه‌های"ملزومات کارکردی داده های مستند (FRAD)" و "ملزومات کارکردی داده‌های مستندموضوعی (FRSAD)" با فیلدهای یونی‌مارک و مارک ایران را برقرار کرده است. هدف از تهیه این ماتریس‌ها تسهیل ارزیابی پایگاه‌های اطلاعاتی مستند است که بر اساس یونی‌ مارک و مارک ایران تولید شده‌اند و متولیان این پایگاه‌ اف.آر.بی.آر سازی را در دستور کار خود قرار داده‌اند. این سند شامل 8 ماتریس انطباق است که بر اساس انواع مستندات مرتبط با مدل های مفهومی فوق تهیه شده است. از آنجاییکه خصیصه های فراد و فرساد به ریزدانگی فیلدهای یونی‌مارک و مارک ایران نیستند لذا برخی خصیصه‌ها با چند فیلد یا فیلد فرعی در یونی‌مارک و مارک ایران منطیق شده است. این فیلد ها و فیلدهای فرعی می‌توانند ارزش یکسان یا متفاوتی از منظر انطباق با آن خصیصه داشته باشند. بخش اول شامل 7 ماتریس انطبا ق فراد با یونی مارک و مارک ایران است که بر اساس مستندات نام شخص، تنالگان، خاندان، عنوان، نام/ عنوان، عنوان مشترک و نام/ عنوان مشترک تهیه شده است. بخش دوم شامل ماتریس فرساد با مستند موضوع است. در برخی ماتریس‌ها در ستون مربوط به فیلدهای یونی‌ مارک از "یا " استفاده شده است. به این معنی که سازمان های کتابشناختی و کاربر یونی مارک یا مارک ایران بر اساس خط‌مشی خود می‌ توانند یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنند.

ماتریس انطباق فراد - يوني مارك - مارک ایران در بخش مستند عنوان

ردیف خصیصه/ روابط فيلدهاي يوني مارك کد فیلدهای فرعی یا جایگاه نویسه ای فیلدهای ثابت فیلدهای مارک ایران کد فیلدهای فرعی یا جایگاه نویسه ای فیلدهای ثابت
اثر
1 رابطه"دارای نام / هست نام"↔ نام 231 a - -
تكرار 231 (731) a - -
431 a - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
230 a 230 a
تكرار 230 (730) a تكرار 230 a
430 a 430 a
2 رابطه "تخصیص داده شده به / تخصیص یافته به↔شناسگر 035 a 035 a
035 z 035 z
003 - - -
033 a - -
033 z - -
050 a - -
050 z - -
051 a - -
051 z - -
052 a - -
052 z - -
061 a - -
061 z - -
3 شكل اثر 231 c - -
تكرار 231 (731) c - -
431 c - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
230 b 230 b
تكرار 230 (730) b تكرار 230 b
430 b 430 b
4 تاريخ اثر 231 d - -
تكرار 231 (731) d - -
431 d - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
230 k 230 k
تكرار 230 (730) k تكرار 230 k
430 k 430 k
5 رسانه اجرا 231 r - -
تكرار 231 (731) r - -
431 r - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
230 r 230 r
تكرار 230 (730) r تكرار 230 r
430 r 430 r
6 موصوع اثر

(676) 675

(686) (680)
a

(676) 675

(686) (680)
a
600 a - -
601 a - -
602 a - -
606 a - -
607 a - -
610 a - -
616 a - -
617 a - -
631 a - -
632 a - -
641 a - -
641 t - -
642 a - -
642 t - -
7 مشخصه عددي 231 s - -
تكرار 231 (731) s - -
431 s - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
230 s 230 s
تكرار 230 (730) s تكرار 230 s
430 s 430 s
8 كليد 231 u - -
تكرار 231 (731) u - -
431 u - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
230 u 230 u
تكرار 230 (730) u تكرار 230 u
430 u 430 u
9 محل منشأ اثر 231 e - -
تكرار 231 (731) e - -
431 e - -
10 تاریخچه 340 a 340 a
11 سایر ویژگی های متمایز کننده 231 k - -
تكرار 231 (731) k - -
431 k - -
12 رابطه هم ارز↔ اثر 531 2/5=b - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
530 2/5=b 530 2/5=b
13 رابطه اقتباسی ↔اثر 531 2/5=c - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
530 2/5=c 530 2/5=c
14 رابطه توصیفی ↔اثر - - - -
15 رابطه کل/جزء↔ اثر 531 2/5=d,e - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
530 2/5=d,e 530 2/5=d,e
16 رابطه ماده همراه ↔ اثر 531 f,g=2/5 - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
530 f,g=2/5 530 f,g=2/5
17 رابطه زنجیره­ ای ↔اثر 531 h,i=2/5 - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
530 h,i=2/5 530 h,i=2/5
18 رابطه ویژگی­های مشترک ↔ اثر 531 k=2/5 - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
530 k=2/5 530 k=2/5
19 رابطه شکل زبانشناختی برابر ↔اثر تكرار 231 (731) a - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
تكرار 230 (730) a 530 a
20 رابطه نام قراردادی ↔ اثر 431,531 o=0/5 - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
430,530 o=0/5 430 o=0/5
21 رابطه رابطه  سایر نام‌های گونه­ گون ↔ اثر 431 a - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
430 a 430 a
برداشت
22 رابطه "دارای نام / هست نام"↔ نام 232 a - -
تكرار 232 (732) a - -
432 a - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
230 a 230 a
تكرار 230 (730) a تكرار 230 a
430 a 430 a
23 رابطه "تخصیص داده شده به / تخصیص یافته به"↔ شناسگر 035 a 035 a
035 z 035 z
003 - - -
033 a - -
033 z - -
050 a - -
050 z - -
051 a - -
051 z - -
052 a - -
052 z - -
061 a - -
061 z - -
24 شكل برداشت 232 l - -
تكرار 232 (732) l - -
432 l - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
230 b 230 b
تكرار 230 (730) b تكرار 230 b
430 b 430 b
25 تاریخ برداشت 232 o - -
تكرار 232 (732) o - -
432 o - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
230 k 230 k
تكرار 230 (730) k تكرار 230 k
430 k 430 k
26 رسانه اجرا 232 v - -
تكرار 232 (732) v - -
432 v - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
230 r 230 r
تكرار 230 (730) r تكرار 230 r
430 r 430 r
27 زبان بیان 232 m - -
تكرار 232 (732) m - -
432 m - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
230 m 230 m
تكرار 230 (730) m تكرار 230 m
430 m 430 m
28 تکنیک - - - -
29 سایر ویژگی های متمایز کننده 232 w - -
تكرار 232 (732) w - -
432 w - -
قالب
30 رابطه "دارای نام / هست نام"↔ نام 230 a 230 a
تكرار 230 (730) a تكرار 230 a
430 a 430 a
31 رابطه "تخصیص داده شده به / تخصیص یافته به"↔ شناسگر 035 a 035 a
035 z 035 z
003 - - -
033 a - -
033 z - -
050 a - -
050 z - -
051 a - -
051 z - -
052 a - -
052 z - -
061 a - -
061 z - -
32 مشخصه ویراست/چاپ 230 q 230 q
تكرار 230 (730) q تكرار 230 q
430 q 430 q
33 محل نشر / پخش - - - -
34 ناشر / مرکز پخش - - - -
35 تاريخ نشر/ پخش 230 k 230 k
تكرار 230 (730) k تكرار 230 k
430 k 430 k
36 شکل محمل 230 b 230 b
تكرار 230 (730) b تكرار 230 b
430 b 430 b
37 شماره­ گذاری 230 h 230 h
مورد
38 رابطه "دارای نام / هست نام"↔ نام - - - -
39 رابطه "تخصیص داده شده به / تخصیص یافته به"↔ شناسگر - - - -
40 محل مورد - - - -
41 تاریخچه توليت مورد - - - -
42 منبع مستقیم فراهم‌آوری مورد - - - -
نام
43 نوع نام برچسب پيشينه f=9 برچسب پيشينه f=9
44 رشته نام 231 a - -
231 h - -
231 i - -
231 c - -
231 d - -
231 e - -
231 f - -
231 k - -
231 r - -
231 s - -
231 u - -
تکرار 231 (731) a - -
تکرار 231 (731) h - -
تکرار 231 (731) i - -
تکرار 231 (731) c - -
تکرار 231 (731) d - -
تکرار 231 (731) e - -
تکرار 231 (731) f - -
تکرار 231 (731) k - -
تکرار 231 (731) r - -
تکرار 231 (731) s - -
تکرار 231 (731) u - -
431 a - -
431 h - -
431 i - -
431 c - -
431 d - -
431 e - -
431 f - -
431 k - -
431 r - -
431 s - -
431 u - -
232 a - -
232 h - -
232 i - -
232 c - -
232 d - -
232 e - -
232 f - -
232 k - -
232 r - -
232 s - -
232 u - -
تکرار 232 (732) a - -
تکرار 232 (732) h - -
تکرار 232 (732) i - -
تکرار 232 (732) c - -
تکرار 232 (732) d - -
تکرار 232 (732) e - -
تکرار 232 (732) f - -
تکرار 232 (732) k - -
تکرار 232 (732) r - -
تکرار 232 (732) s - -
تکرار 232 (732) u - -
432 a - -
432 h - -
432 i - -
432 c - -
432 d - -
432 e - -
432 f - -
432 k - -
432 r - -
432 s - -
432 u - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
230 a 230 a
230 b 230 b
230 h 230 h
230 i 230 i
230 k 230 k
230 l 230 l
230 m 230 m
230 n 230 n
230 q 230 q
230 r 230 r
230 s 230 s
230 u 230 u
230 w 230 w
تكرار 230 (730) a تكرار 230 a
تكرار 230 (730) b تكرار 230 b
تكرار 230 (730) h تكرار 230 h
تكرار 230 (730) i تكرار 230 i
تكرار 230 (730) k تكرار 230 k
تكرار 230 (730) l تكرار 230 l
تكرار 230 (730) m تكرار 230 m
تكرار 230 (730) n تكرار 230 n
تكرار 230 (730) q تكرار 230 q
تكرار 230 (730) r تكرار 230 r
تكرار 230 (730) s تكرار 230 s
تكرار 230 (730) u تكرار 230 u
تكرار 230 (730) w تكرار 230 w
430 a 430 a
430 b 430 b
430 h 430 h
430 i 430 i
430 k 430 k
430 l 430 l
430 m 430 m
430 n 430 n
430 q 430 q
430 r 430 r
430 s 430 s
430 u 430 u
430 w 430 w
45 دامنه کاربرد 820 a 820 a
46 تاریخ­های  کاربرد 820 a 820 a
47 زبان نام 231 5-3/8 - -
تكرار 231 (731) 5-3/8 - -
431 5-3/8 - -
232 5-3/8 - -
تكرار 232 (732) 5-3/8 - -
432 5-3/8 - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
230 5-3/8 230 5-3/8
تكرار 230 (730) 5-3/8 تكرار 230 5-3/8
430 5-3/8 430 5-3/8
48 خط نام 231 5-4/7 - -
تكرار 231 (731) 5-4/7 - -
431 5-4/7 - -
232 5-4/7 - -
تكرار 232 (732) 5-4/7 - -
432 5-4/7 - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
230 5-4/7 230 5-4/7
تكرار 230 (730) 5-4/7 تكرار 230 5-4/7
430 5-4/7 430 5-4/7
49 فرانمای آوانویسی نام 100 12/a 100 12/a
تكرار 231 (731) 7/7 - -
431 7/7 - -
تكرار 232 (732) 7/7 - -
432 7/7 - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
تكرار 230 (730) 7/7 تكرار 230 7/7
430 7/7 430 7/7
50 خط نام 231 a - -
232 a - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
230 a 230 a
شناسگر
51 نوع شناسگر - - - -
52 رابطه "است مبنای / بنیان نهاده­ شده بر مبنای" شناسه دستیابی مهارشده 003 - - -
شناسه دستیابی مهار شده
53 نوع شناسه دستیابی مهارشده برچسب پيشينه f=9 برچسب پيشينه f=9
54 وضعیت شناسه دستیابی مهارشده  100 8/a 100 8/a
55 كاربرد تخصيص داده شده به شناسه دستیابی مهارشده برچسب پيشينه 6 برچسب پيشينه 6
56 شناسه دستیابی متمایز نشده - - - -
57 زبان نام 231 5-3/8 - -
تكرار 231 (731) 5-3/8 - -
431 5-3/8 - -
232 5-3/8 - -
تكرار 232 (732) 5-3/8 - -
432 5-3/8 - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
230 5-3/8 230 5-3/8
تكرار 230 (730) 5-3/8 تكرار 230 5-3/8
430 5-3/8 430 5-3/8
58 زبان فهرست­نویسی 100 11-9/a 100 11-9/a
231 2-0/8 - -
تكرار 231 (731) 2-0/8 - -
431  2-0/8 - -
232 2-0/8  - -
تكرار 232 (732) 2-0/8  - -
432 2-0/8  - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
230 2-0/8 230 2-0/8
تكرار 230 (730) 2-0/8 تكرار 230 2-0/8
430 2-0/8 430 2-0/8
59 خط شناسه دستیابی پایه 231 5-4/7 - -
تكرار 231 (731) 5-4/7 - -
431 5-4/7 - -
232 5-4/7 - -
تكرار 232 (732) 5-4/7 - -
432 5-4/7 - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
230 5-4/7 230 5-4/7
تكرار 230 (730) 5-4/7 تكرار 230 5-4/7
430 5-4/7 430 5-4/7
60 خط فهرست­نویسی 100 22-21/a 100 22-21/a
231 1-0/7 - -
تكرار 231 (731) 1-0/7 - -
431 1-0/7 - -
232 1-0/7 - -
تكرار 232 (732) 1-0/7 - -
432 1-0/7 - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
230 1-0/7 230 1-0/7
تكرار 230 (730) 1-0/7 تكرار 230 1-0/7
430 1-0/7 430 1-0/7
61 فرانمای آوانویسی شناسه دستیابی پایه 100 12/a 100 12/a
231 7/7 - -
تكرار 231 (731) 7/7 - -
431 7/7 - -
232 7/7 - -
تكرار 232 (732) 7/7 - -
432 7/7 - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
230 7/7 230 7/7
تكرار 230 (730) 7/7 تكرار 230 7/7
430 7/7 430 7/7
62 فرانمای آوانویسی فهرست­نویسی 231 3/7 - -
تكرار 231 (731) 3/7 - -
431 3/7 - -
232 3/7 - -
تكرار 232 (732) 3/7 - -
432 3/7 - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
230 3/7 230 7/7
تكرار 230 (730) 3/7 تكرار 230 7/7
430 3/7 430 7/7
63 منبع شناسه دستیابی مهارشده 810 a 810 a
64 شناسه دستیابی پایه 231 a - -
تكرار 231 (731) a - -
431 a - -
232 a - -
تكرار 232 (732) a - -
432 a - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
230 a 230 a
تكرار 230 (730) a تكرار 230 a
430 a 430 a
65 عناصر دیگر 231 h - -
231 i - -
231 c - -
231 d - -
231 e - -
231 f - -
231 k - -
231 r - -
231 s - -
231 u - -
تکرار 231 (731) h - -
تکرار 231 (731) i - -
تکرار 231 (731) c - -
تکرار 231 (731) d - -
تکرار 231 (731) e - -
تکرار 231 (731) f - -
تکرار 231 (731) k - -
تکرار 231 (731) r - -
تکرار 231 (731) s - -
تکرار 231 (731) u - -
431 h - -
431 i - -
431 c - -
431 d - -
431 e - -
431 f - -
431 k - -
431 r - -
431 s - -
431 u - -
232 h - -
232 i - -
232 c - -
232 d - -
232 e - -
232 f - -
232 k - -
232 r - -
232 s - -
232 u - -
تکرار 232 (732) h - -
تکرار 232 (732) i - -
تکرار 232 (732) c - -
تکرار 232 (732) d - -
تکرار 232 (732) e - -
تکرار 232 (732) f - -
تکرار 232 (732) k - -
تکرار 232 (732) r - -
تکرار 232 (732) s - -
تکرار 232 (732) u - -
432 h - -
432 i - -
432 c - -
432 d - -
432 e - -
432 f - -
432 k - -
432 r - -
432 s - -
432 u - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
230 b 230 a
230 h 230 h
230 i 230 i
230 k 230 k
230 l 230 l
230 m 230 m
230 n 230 n
230 q 230 q
230 r 230 r
230 s 230 s
230 u 230 u
230 w 230 w
تكرار 230 (730) b تكرار 230 b
تكرار 230 (730) h تكرار 230 h
تكرار 230 (730) i تكرار 230 i
تكرار 230 (730) k تكرار 230 k
تكرار 230 (730) l تكرار 230 l
تكرار 230 (730) m تكرار 230 m
تكرار 230 (730) n تكرار 230 n
تكرار 230 (730) q تكرار 230 q
تكرار 230 (730) r تكرار 230 r
تكرار 230 (730) s تكرار 230 s
تكرار 230 (730) u تكرار 230 u
تكرار 230 (730) w تكرار 230 w
430 b 430 b
430 h 430 h
430 i 430 i
430 k 430 k
430 l 430 l
430 m 430 m
430 n 430 n
430 q 430 q
430 r 430 r
430 s 430 s
430 u 430 u
430 w 430 w
66 رابطه "ساخته شده / تغییریافته به وسیله ↔ قواعد 152 a 152 a
67 رابطه "ساخته­ شده / تغییر­یافته به وسیله ↔ نهاد 801 b 801 b
68 رابطه "رابطه زبان برابر"↔شکل مستند شناسه دستیابی مهارشده تكرار 231 (731) a - -
تكرار 232 (732) a - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
تكرار 230 (730) a تکرار 230 a
69 رابطه "خط برابر " ↔شکل مستند شناسه دستیابی مهارشده تكرار 231 (731) a - -
تكرار 232 (732) a - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
تكرار 230 (730) a تکرار 230 a
70 رابطه قواعد متفاوت↔شکل مستند شناسه دستیابی مهارشده 431 n=0/5 - -
432 n=0/5  - -
531 n=0/5  - -
532 n=0/5  - -
پیش از اف.آر.بی.آر.
430 n=0/5  430 n=0/5 
530 n=0/5  530 n=0/5 
71 شناسه دستیابی مهار شده / رابطه اصطلاح موضوعی یا شماره رده­بندی متناظر  ↔ شناسه دستیابی مهارشده (686) (680) (676) 675 a (686) (680) (676) 675 a
600, 601, 602, 606, 607, 610 a - -
641 a - -
641 t - -
642 a - -
642 t - -
72 رابطه شناسه دستیابی مهارشده / شناسگر ↔ شناسه دستیابی مهارشده 003 - - -
050 a - -
051 a - -
052 a - -
061 a - -
 قواعد
73 استناد قواعد 152 a 152 a
74 شناسگر قواعد 152 a 152 a
75 رابطه "به کار برده می شود  به وسیله" ↔ نهاد 801 b 801 b
نهاد
76 نام نهاد 801 b 801 b
77 شناسگر نهاد 801 b 801 b
78 محل نهاد 801 a 801 a