C
R
A
M
N
A
R
I

  102 کشور محل نشر یا تولید

 

تعریف فیلد

این فیلد حاوی کد کشور یا کشورهای محل نشر یا تولید اثر است.

چگونگی کاربرد

اختیاری. تکرارناپذیر.

نشانگر ها

نشانگر 1: خالی (تعریف نشده) نشانگر 2: خالی (تعریف نشده)

فیلد فرعی

$a کشور محل نشر

این فیلد فرعی حاوی کد دو نویسه‌ای کشور محل نشر یا تولید است. لیست کدها در استاندارد ISO 3166، «پیوست دو»، آمده است. چنانچه اثری در ‏بیش از یک کشور انتشار یافته باشد این فیلد فرعی تکرارپذیر است.

$b محل نشر

این فیلد فرعی حاوی کد محل نشر یا تولید است. استاندارد مربوط به کد محل نشر در سازمان بین المللی استاندارد (ایزو) در دست تدوین است. تا تدوین این استاندارد، از فیلد فرعی $b‏ استفاده نمی‌شود. چنانچه اثری بیش از یک محل انتشار داشته باشد، تکرارپذیر است.

نکاتی درباره محتوا

هر یک از کدهای محلی باید بلافاصله بعد از کد کشور مربوط قرار بگیرند. هرگاه بلافاصله اثری بیش از یک محل نشر یا یک محل تولید در یک کشور واحد داشته باشد کد مربوط به کشور باید در فیلد فرعی کشور تکرار شود. پیشنهاد می‌شود به ازای هر محل نشر یا محل تولیدی که در فیلد 210‏ آمده است، یک کد نیز در این فیلد فرعی ضبط شود.

از آنجا که در مورد تک نگاشتهای قدیمی اهمیت نام و محل چاپخانه معادل اهمیت ‏نام ناشر یا مرکز پخش است، در اینجا نام کشور و محل چاپخانه، ناشر، یا مرکز پخش به صورت کد شده وارد می‌شود. کد کشور یا محل نشر یا تولید بنا به مرزبندیها و تقسیمات امروزی کشورها تعیین می‌شود.

فیلدهای مرتبط

210 نشر، تولید و غیره در این فیلد محل نشر یا محل تولید به صورت نوشتاری عیناً وارد می‌شود.

مثال 1:

102 ## $aIR

اثر در ایران منتشر شده است.