C
R
A
M
N
A
R
I

مصوبات

گرفتن ایزو از بانک مستندات به تفکیک و قرار دادن batch آن در سایت سازمان (اطلاعات هر 6 ماه بروز رسانی
شود)
اگر چاپ اول است نسخه دو رو دسترس پذیر شود. اگر تعداد نسخه های زیاد تر بود چاپ آخر دسترس پذیر باشد